Etiske retningslinjer ved helseforskning på den samiske befolkningen

Etiske retningslinjer ved helseforskning på den samiske befolkningen

Sametinget har vedtatt etiske retningslinjer for samisk helseforskning, og myndigheten til å gi et samisk kollektivt samtykke er delegert til en sakkyndig etisk komité. SSHF bidro til utviklingen av de etiske retningslinjene gjennom et tredelt prosjekt finansiert av Sametinget. Prosjektet resulterte i tre rapporter.

I 2015 igangsatte Sametinget og Senter for samisk helseforskning et arbeid med mål å utvikle etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Etiske retningslinjer for samisk helseforskning ble vedtatt av Sametinget i 2019, og i 2020 ble myndigheten til å gi et samisk kollektivt samtykke delegert til en Sakkyndig etisk komité.

Prosjektet «Etiske retningslinjer ved helseforskning på den samiske befolkningen» besto av følgende tre deler:

 

Del 1

Del 1 var en kartlegging av kvantitativ helseforskning relatert til den samiske befolkningen i Norge gjennom de siste 30 år. Arbeidet ble utført av Senter for samisk helseforskning og ble ferdigstilt i 2015. Rapport del 1:

Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser og helseregistre

 

Del 2

Del 2 av prosjektet gir en generell oversikt over sentrale retningslinjer for helseforskning på urfolk i sammenlignbare land. Arbeidet ble utført av Senter for samisk helseforskning og ble ferdigstilt i 2016. Rapport del 2:

Etiske retningslinjer for helseforskning på urfolk
Etihkalaš njuolggadusat álgoálbmotdearvvašvuođadutkama várás
Ethical guidelines for indigenous health research

 

Del 3

Del 3 besto av å utarbeide forslag til retningslinjer. I 2016 nedsatte Sametinget et arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale. Utvalget besto av representanter fra Sametinget, REK Nord, jurist fra UiO og helseforskere fra SSHF og IKM ved UiT Norges arktiske universitet og fra Umeå universitet. Forslaget ble overlevert Sametingsrådet  4. desember 2017 og var våren 2018 ute på høring. Retningslinjene ble endelig vedtatt av Sametinget i 2019.  Rapport del 3:

Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale
Evttohus etihkalaš njuolggadussan sámi dearvvašvuođadutkama ja sámi humána biologalaš ávdnasiid dutkama várás
Proposal for Ethical Guidelines for Sámi Health Research and Research on Sámi Human Biological Material

Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF)

 Ansvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 16.09.2021 14:58