Utvikling av kompetanse for å hindre profesjonell utstøting ved omstillingsprosesser

Prosjektet har fått 1 MNOK i støtte fra Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for forvalting og IKT (DIFI) innenfor rammen av Statens tariffestede Kompetansemidler i tariffperioden 2016-2018.

Formål

Prosjektet har som formål å hindre profesjonell utstøting av ansatte etter den seneste fusjonen hvor Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad i januar 2016 ble en del av UiT – Norges Arktiske Universitet gjennom å øke de ansattes medbestemmelse og dermed eierskap i den faglige integreringsprosessen basert på fagmiljø (på instituttnivå).

Hvem prosjektet er rettet mot

Prosjektet gjennomføres på instituttnivå og er rettet mot de tre hovedgrupper av universitetsansatte (vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og ledelsen). Også tillitsvalgte på tilhørende fakultet blir involvert. Samlet omfatter prosjektet 637 ansatte spredt over fem av Universitetets campuser (Tromsø, Narvik, Harstad, Hammerfest, Alta).

Hva som skal utføres

Det skal utføres en faglig konferanse og workshops for hver deltakende institutt. Videre blir det gjort spørreundersøkelser og dybdeintervjuer.

Forventede effektene

- Økt samarbeid og medbestemmelse av ansatte i integreringsprosessen etter fusjonen til tross for er et geografisk og – per i dag – faglig fragmentert arbeidsmiljø

- En styrking av ansattes yrkesidentifikasjon og profesjonelt handlingsrom

- Økt faktisk horisontal integrasjon av ansatte etter fusjonen

Opplegg for evaluering

Det skal gjennomføres en kontinuerlig evaluering av prosjektets fremdrift gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med alle ansattgrupper samt tillitsvalgte. Resultatene blir sammenlignet både internt på hvert institutt mellom flere ulike tidspunkter og på tvers av deltakende institutter. Dette vil gjøre det mulig å avdekke den beste praksisen i å takle integrering av ansatte etter fusjon på samt å unngå vanlige feller, hvilket er verdifull for både prosjektets deltakere og andre statlige virksomheter.


Ansvarlig for prosjektet: Angelica Matveeva