«Rekrutt»: Om sammenhenger mellom rekruttering og verdiskaping i fiskeflåten

«Rekrutt» studerer rekruttering til fiskeflåten og setter søkelys på rekrutteringas betydning for verdiskaping i norske kystsamfunn. Forskningsprosjektet skal kartlegge hvordan internasjonalisering av arbeidsmarked, konkurranse fra andre næringer, strukturpolitikk og bruk av utenlandsk arbeidskraft har påvirket rekrutteringen til fiskeflåten. (2015-2018, Norges forskningsråd).

Rekrutteringen inn i fiskerinæringen foregår primært gjennom sosiale nettverk, familien og i lokalsamfunn. Mønsteret er at fiskerne blir stadig eldre, og at færre unge rekrutteres inn i næringen. Prosjektet vil også studere bruk og effekter av utenlandsk arbeidskraft for fiskeflåten og for kystsamfunnene. Prosjektet viderefører arbeidet fra det nå avsluttede NFR-prosjektet Nettverk eller marked og vil kartlegge endringer som har skjedd i sysselsettingssystemet i fiskeflåten siden 2007.

Arbeidet vil bli basert på en spørreundersøkelse via telefon blant 1000 til 1500 fiskere, både mannskap og båteiere. I tillegg vil det bli gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med fiskere fra ulike steder i landet. To case-kommuner vil også bli valgt ut for en mer inngående dybdestudie av rekruttering.

Det er etablert et samarbeid med det kanadiske forskningsprogrammet «On the Move Partnership»  ledet av Memorial University of Newfoundland om utveksling av data og erfaringer. Det er også planer om å gjennomføre felles datainnsamling på Newfoundland.

Prosjektet ledes fra Norges fiskerihøgskole ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet og gjennomføres i samarbeid med Norsk senter for bygdeforskning  og SINTEF Fiskeri og havbruk.

Ansvarlig for siden: Jahn Petter Johnsen
Sist oppdatert: 11.03.2016 08:53