Forskningsprosjekt om tjenester for familier med spedbarn

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) gjennomfører en studie som skal undersøke hvilken type tjeneste som er nyttig for familier med spedbarn.

Dette er en forskningsstudie som har til hensikt å evaluere ulike tjenester foreldre av spedbarn mottar ved helsestasjoner. I denne studien vil vi teste ulike tjenester med sikte på å finne hvilke som er mest nyttig for familier.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Bakgrunn og formål med studien

Hva innebærer studien for deltakerne?

De som velger å delta, vil enten tilfeldig bli valgt til å delta i en gruppe kalt De Utrolige Årene Babyprogram (DUÅ Baby) eller så vil deres helsestasjon velge en tjeneste de mener er passende for familien. Les mer om DUÅ Baby

DUÅ Baby er et program beregnet for å støtte foreldre til å lære å ta vare på barna, men programmet har ennå ikke blitt testet og funnet nyttig for familier. For de som deltar i gruppen DUÅ Baby, vil foreldre og deres barn delta på åtte gruppemøter med rundt åtte andre familier.

Deltakere i den andre gruppen (der helsestasjonen velger tjeneste); Foreldrene vil motta råd fra en helsesøster basert på deres kompetanse om hva som vil være mest nyttig for deres familie. Svarene som familien avgir på spørreskjema vil ikke påvirke hvilken tjeneste de mottar. Deltakerne fordeles tilfeldig for å forsøke å gi ulike tilbud til tilnærmet like familier for å kunne sammenlikne dem. Selv om gruppene mottar ulike helsetjenester, vil begge gruppene følge samme tidslinje.

Deltakerne i begge gruppene vil bli bedt om å oppgi informasjon om sin familiebakgrunn, dele sin erfaring som foreldre, og dele barnets utvikling gjennom nettbaserte spørreskjemaer. Deltakerne blir bedt om å fylle ut nettbaserte spørreskjemaer på tre forskjellige tidspunkter.

Potensielle fordeler og ulemper for deg som deltaker

Deltakelse i denne studien vil kreve at familien investerer tid til å delta i den gitte tjenesten ved helsestasjonen og fylle ut spørreskjemaer på nettet. Vi forventer ingen negative konsekvenser av å delta i denne studien. De Utrolige Årene har et sterkt vitenskapelig grunnlag. Andre versjoner av DUÅs foreldreprogram har vist tegn til å styrke forholdet mellom foreldre og deres barn. Imidlertid har babyprogrammet ennå ikke blitt evaluert. Denne studien vil være svært viktig i avgjørelsen om hvilke tjenester som vil bli gjort tilgjengelig for familier i Norge etter at barnet blir født. Det er svært få evidensbaserte tiltak som tar sikte på å hjelpe spedbarn og foreldre. Som deltaker i studien, vil du bidra til ny og viktig kunnskap om tjenester som er mer eller mindre nyttige for spedbarn og familier og påvirke til hvilke tjenester som vil bli tilbudt i fremtiden.


Frivillig deltakelse tilbaketrekking av samtykke

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Du kan trekke tilbake ditt samtykke om å delta i studiet når som helst og uten å oppgi noen spesiell grunn.

 

Finansiering

Helsedirektoratet finansierer denne studien. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helsedepartementet om å styrke og oppdatere nasjonale retningslinjer for svangerskaps- og barseltjenester. Denne studien er en del av arbeidet Helsedirektoratet gjør for å implementere ny kunnskap i barnetjenester som støtter familier med omfattende svangerskaps-, fødsel og barseltjenester, i tråd med nye faglige retningslinjer og kvalitetsstandarder.


Informasjon om utfallet av studien

Alle deltakere vil bli sendt et detaljert nyhetsbrev med resultatene av studien når den er klar for utgivelse. Ta kontakt med oss eller din gruppeleder fra De Utrolige Årene dersom du har spørsmål eller kommentarer i forhold til forskningen eller hvordan man skal fylle ut spørreskjemaene.

Ditt bidrag er veldig verdifullt og vi setter stor pris på din tid og deltakelse!

 

Ansvarlig for siden: Sihu Klest
Sist oppdatert: 02.11.2017 22:08
Vedlegg:
Brosjyre om prosjektet