Reinkjøtt som næringsmiddel

 

 

 

Reinkjøtt som næringsmiddel

Prosjektet ble igangsatt i 2005 i form av et pilotprosjekt. Pilotprosjektet ble etterfølgt av en større studie i perioden 2008–2012 med et større antall kjøttprøver fra rein og bredere geografisk variasjon. Hensikten med prosjektet har vært å tilveiebringe mer kunnskap om rein som næringsmiddel og dets ernæringsmessige og helsemessige betydning. Bakgrunnen for studien har vært at det er liten dokumentasjon på nivåer av næringsstoffer og miljøgifter i reinkjøtt og organer fra rein som blir benyttet som mat.

 

Design og metode

Studien er en tversnittstudie. Prøvene (kjøtt, lever, talg og benmarg) var innhentet på reinslakterier etter standardiserte innsamlingsrutiner. Disse prøvene var analysert for næringsinnhold (fettinnhold, fettsyrer, vitaminer, mineraler) og miljøgifter (persistente organiske miljøgifter og tungmetaller).

 

Utvalg og datainnsamling

Prosjektet er basert på prøver fra 131 rein fra 14 beitedistrikter fordelt på 4 fylker (Finnmark, Troms, Nordland og Sør-Trøndelag) i Nord- og Midt-Norge. Prøvene var samlet inn i løpet av to forskjellige perioder 2004-2005 og 2008-2009. De fleste av prøvene var tatt fra rein fra Finnmark, i med at Finnmark har den største andelen av reinbeitedistrikter i landet.

 

Forskning og funn

Data på næringsstoffer, tungmetaller og persistente organiske miljøgifter har vært publisert i internasjonale tidsskrifter. I tillegg, har en populærvitenskapelig artikkel på næringsstoffer og tungmetaller i kjøtt, lever, talg og marg fra rein blitt publisert i tidsskriftet Ottar og i publikasjonen "Korsen e det med helsa di? Gokte don leak rupmaha bearri?".

 

Resultatene viser at inntak av reinkjøtt og andre produkter fra rein kan bidra betydelig til at vi får dekket anbefalt inntak av flere viktige næringsstoffer. Videre, er konsum av kjøtt, lever, talg og benmarg fra rein er trygt å spise med tanke på tungmetaller og persistente organiske miljøgifter, også fra rein som stammer fra beitedistrikter nært den russiske grensen og beitedistrikter med gruvevirksomhet og militær aktivitet. Reinkjøtt inneholder høyere vitamin B12, vitamin E, jern og sink sammenlignet med kjøtt fra andre norske dyr. De geografiske forskjellene avdekket i denne studien var ikke store.

 

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Reindriftens utviklingsfond (RUF) i Alta og Senter for samisk helseforskning (SSH) i Tromsø.

 


 

SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNINGAnsvarlig for siden: Ammar Eltayeb Ali Hassan
Sist oppdatert: 20.12.2016 08:33