Banner

Masterstipend

Har du lyst å skrive din masteroppgave om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid? Nå har du mulighet til å søke om et masterstipend på kr 25 000.

Stortinget opprettet sommeren 2018 Sannhets- og forsoningskommisjonen som har som mandat å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Dette arbeidet skal forskningsprosjektet TRUCOM (Expectations, Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami and the Kven/Norwegian Finns Minority in Norway) studere nærmere gjennom et følgeforskningsprosjekt. I dette forskningsprosjektet er det lagt inn to masterstipender.

Stipendene gis til masterprosjekter som ønsker å se nærmere på deler av Sannhets- og forsoningskommisjonens pågående arbeid, og som kan inngå i forskningsprosjektet TRUCOMs arbeid. Tematisk kan masteroppgaven for eksempel handle om:

  • Studere prosesser som ledet fram til opprettelsen av kommisjonen
  • Studere kommisjonens bruk av media og virkninger av denne
  • Studere engasjement / mobilisering i lokalsamfunn og blant berørte grupper
  • Studere kommisjonen og samspillet med det organiserte sivile samfunn
  • Andre relevante tema for å øke kunnskapen om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Masteroppgaven forventes å bidra til å øke kunnskapen om sannhets- og forsoningskommisjonsarbeid. 

Masterstudenten vil være en del av et forskningsmiljø gjennom prosjektet TRUCOMs forskningsgruppe. Forskningsgruppa kan også inngå med formell veiledning.

Vi oppfordrer masterstudenter innenfor sosialt arbeid, samfunnsfag og lærerutdanningene til å søke. Andre studenter kan også søke.

Har du lyst til å søke, send inn en søknad som inneholder:

  1. Navn, adresse og e-postadresse
  2. Studiested, oppstart og planlagt levering av masteroppgaven
  3. Prosjektbeskrivelse (ca 2-3 sider)
  4. CV
  5. Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet

Det vil bli lagt avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet. Det er en fordel at du har kjennskap til/kunnskap om samiske, kvenske/norskfinske forhold.

Har du spørsmål, ta kontakt med Eva Josefsen: eva.josefsen@uit.no / 784 50332

Søknadsfrist: Fortløpende