Skriv ut Lukk vindu


 

Forsikring ved utenlandsopphold

Reiseforsikring: Ved lengre utenlandsopphold (over en måned) må man som oftest skaffe en utvidelse på antall dager på sin vanlige reiseforsikring eller kjøpe en reiseforsikring med lengre antall dager.

Et viktig punkt å sjekke er om reiseforsikringen tillater "reiser-i-reisen" uten å måtte dra hjem til permanent adresse.

Se ellers punkt om Reiseforsikring

Forsikring for familiemedlemmer

Familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet er omfattet av egen ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder under hele utenlandsoppholdet og omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det året barnet fullfører videregående skole. Se Statens personalhåndbok punkt 10.26.

Ansvarsforsikringsbevis: UiT kan som arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for ansattes handlinger etter erstatningsrettslige regler. Staten er selvassurandør og kan ikke utstede noen form for forsikringsbevis.

Helseforsikring: Som medlem i norsk folketrygd og EU/EØS borger har du rett til å få utsted europeisk helsetrygdekort. Dette gir deg like rettigheter til helsehjelp som landets eget borgere i EU/EØS land. Kortet er gyldig i for reiser i inntil tre måneder, se Helsenorge.no for nærmere informasjon.

S1- attest: Skal du på lengre reiser til ett eller flere EU/EØS land kan du søke om å få utstedt S1 attest som gi deg rett til like rettigheter til helsehjelp som landets eget borgere i EU/EØS land, se Helsenorge.no for nærmere informasjon.

Tillegg til arbeidskontrakt: Ved opphold i utlandet med varighet over en månded (gjelder ikke ved konferanse eller seminar i utlandet) skal det fylles ut et tillegg til arbeidskontrakt.


Sist endret: 27.02.2024