Skriv ut Lukk vindu


 

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir blant annet erstatning for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsulykke eller yrkesskade. Forsikringen gjelder fra første dag du jobber.

Som ansatt ved UiT er du yrkesskadedekket når du er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Arbeidstakere som omfattes av hovedtariffavtalken er i tillegg dekket etter regelen i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade jf fellesbestemmelsens § 24.

Den skadelidte har rett til erstatning etter de regler som totalt sett gir beste kompensasjon. Som student er du yrkesskadedekket gjennom folketrygdloven på undervisningsstedet i undervisningstiden dersom du er medlem av norsk folketrygd. Du er medlem når du har lovlig opphold i Norge og oppholdet er ment å vare, eller har vart i minst 12 måneder.

Nærmere om yrkesskadeforsikring hos Statens pensjonskasse og lov om yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringsbevis: I henhold til norsk lov er man yrkesskadeforsikret under arbeid. Vi har ikke et forsikringsbevis for yrkesskade. Dersom du har behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med opphold i utlandet må du kontakte (kommer).

Yrkesskadeforsikring når arbeidet utføres hjemmefra.

Det er spesielle regler som gjelder for yrkesskadeerstatning når man jobber hjemmefra. Se nærmere «Retningslinje for arbeid hjemmefra for ansatte ved UiT Norges arktiske universitet».


Sist endret: 27.02.2024