Skriv ut Lukk vindu


 

Reiseforsikring

Forsikring på tjenestereise

Ved reiser i Norge er du som arbeidstaker dekket av gode forsikringsordninger og har krav på nødvendig helsehjelp. Dette er imidlertid ikke tilsvarende ved reiser i utlandet. Derfor er det spesielt viktig at du som ansatt tar rede på hvilke typer helsehjelp du har krav på, og hvilke forsikringer man har ved opphold i utlandet. MERK: Medlemskap i den norske folketrygden er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene.

I staten er det egne særavtaler som gjedler for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning. Det er en avtale for reiser innenlands og en for reiser utenlands. For å omfattes av avtalen for innenlandsreiser må reisen være pålagt eller godkjent og ikke være av fast karakter. Utenlands må reisen være pålagt og/eller godkjent.

Reiser i Norge

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereise i den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

I tillegg er ansatte omfattet av en ulykkesforsikring under hele reisen i inn- og utland, og ved stasjonering i utlandet.

Reise i utlandet

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning).

Ved opphold utenfor EØS-området dekker den enkelte virksomhet nødvendige utgifter til behandling av sykdom og/eller skade på reise for statens regning, samt dokumenterte utgifter til eventuell hjemtransport som ikke dekkes av folketrygden eller andre ordninger, herunder reiseforsikring i kredittkort.

Skade eller tap på reisegods
Skade på eller tap av ordinært reisegods til personlig bruk, erstatter et sannsynliggjort tap.

For spesielt kostbare/verdifulle gjenstander den ansatte medbringer, bør det tegnes egen privat forsikring.

Ved vurderingen av om det økonomiske tap helt eller delvis skal dekkes, tas særlig hensyn til om den reisende har utvist alminnelig aktsomhet. Tap/skade skal meldes omgående til arbeidsgiver. Søknad om forsikringsoppgjør må fremmes innen rimelig tid etter hjemkomst.
Har arbeidstaker tegnet egne forsikringer skal disse benyttes fullt ut før staten dekker noe av skaden/tapet. Ved bruk av egne forsikringer dekkes egenandel.

Ansatte ved UiT er omfattet av en yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no). Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge og utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Når reisen ikke er en tjenestereise, må den ansatte ha egen reiseforsikring. 

Dersom du reiser direkte fra en jobbrelatert reise til en privat reise, betalt med et privat kredittkort må du undersøke dekningsgraden med forsikringsselskapet. Vilkår og dekningsgrad er avhengig av korttype og kortselskap og bør alltid sjekkes før avreise.


Sist endret: 09.03.2024