Skriv ut Lukk vindu


 

Personalgoder og forsikring

Velferdstilbud ved UiT

Som ansatt ved UiT har du en rekke velferdstilbud, tilbud til glede også utenfor arbeidstiden.


Barnehage

Som ansatt ved UiT kan du søke barnehageplass i en av barnehagene til Norges arktiske studentsamskipnad. Samskipnaden har fem barnehager i Tromsø, en i Narvik og en i Alta. Alle kan søke om plass i en studentbarnehage, men barn av studenter, stipendiater og ansatte ved UiT og Samskipnaden er prioritert.

Mer informasjon om søknadsprosess og opptak til Samskipnadens barnehager finner du her, sammen med informasjon om søknadsportalen til Tromsø, Narvik og Alta kommune sine barnehageplasser.

Databriller

Ansatte ved UiT som har behov for arbeidsplassbriller (databriller og vernebriller med styrke) får dekket dette, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4, jf. arbeidsmiljølovens § 4-2 (2).

UiT har rammeavtale på synsundersøkelser og synskorrigerende hjelpemidler (databrille) med Specsavers.

Kort om bestilling:

Ansatte som mener å ha behov for databrille fyller ut en innkjøpsforespørsel. Beløpet som skal fylles inn på innkjøpsordren er kr. 2040 inkl. mva. Beløpet dekker både for synsundersøkelse og standard databrille.

Når innkjøpsforespørselen er godkjent av kostnadsgodkjenner vil den ansatte motta en innkjøpsordre. Innkjøpsordren tas med til Specsavers.

OBS! Ved bestilling av time hos Specsavers må det opplyses at man er ansatt ved UiT.

Se Retningslinjer for anskaffelse av databriller og avtalekatalogen for nærmere informasjon: Rammeavtale - synsundersøkelse og synskorrigerende hjelpemiddel.

Forsikringer for ansatte

Som hovedregel er staten selvassurandør, dersom ikke annet er bestemt av Finansdepartementet. Det innebærer at staten ikke forsikrer sin risiko gjennom avtaler med private forsikringsselskap. Prinsippet er nærmere redegjort for i Veileder i statlig budsjettarbeid punkt 4.3.2.6. Finansdepartementet har fullmakt til å avgjøre alle spørsmål om forsikring for statens regning.

Under finner du en oversikt over forsikringene som finnes for deg som ansatt ved UiT.

Mer informasjon om forsikring, pensjonsordning, lånemulighetene og andre opplysninger rundt medlemsgoder finnes hos Statens pensjonskasse.

Reiseforsikring

Forsikring på tjenestereise

Ved reiser i Norge er du som arbeidstaker dekket av gode forsikringsordninger og har krav på nødvendig helsehjelp. Dette er imidlertid ikke tilsvarende ved reiser i utlandet. Derfor er det spesielt viktig at du som ansatt tar rede på hvilke typer helsehjelp du har krav på, og hvilke forsikringer man har ved opphold i utlandet. MERK: Medlemskap i den norske folketrygden er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene.

I staten er det egne særavtaler som gjedler for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning. Det er en avtale for reiser innenlands og en for reiser utenlands. For å omfattes av avtalen for innenlandsreiser må reisen være pålagt eller godkjent og ikke være av fast karakter. Utenlands må reisen være pålagt og/eller godkjent.

Reiser i Norge

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereise i den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

I tillegg er ansatte omfattet av en ulykkesforsikring under hele reisen i inn- og utland, og ved stasjonering i utlandet.

Reise i utlandet

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning).

Ved opphold utenfor EØS-området dekker den enkelte virksomhet nødvendige utgifter til behandling av sykdom og/eller skade på reise for statens regning, samt dokumenterte utgifter til eventuell hjemtransport som ikke dekkes av folketrygden eller andre ordninger, herunder reiseforsikring i kredittkort.

Skade eller tap på reisegods
Skade på eller tap av ordinært reisegods til personlig bruk, erstatter et sannsynliggjort tap.

For spesielt kostbare/verdifulle gjenstander den ansatte medbringer, bør det tegnes egen privat forsikring.

Ved vurderingen av om det økonomiske tap helt eller delvis skal dekkes, tas særlig hensyn til om den reisende har utvist alminnelig aktsomhet. Tap/skade skal meldes omgående til arbeidsgiver. Søknad om forsikringsoppgjør må fremmes innen rimelig tid etter hjemkomst.
Har arbeidstaker tegnet egne forsikringer skal disse benyttes fullt ut før staten dekker noe av skaden/tapet. Ved bruk av egne forsikringer dekkes egenandel.

Ansatte ved UiT er omfattet av en yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no). Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge og utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Når reisen ikke er en tjenestereise, må den ansatte ha egen reiseforsikring. 

Dersom du reiser direkte fra en jobbrelatert reise til en privat reise, betalt med et privat kredittkort må du undersøke dekningsgraden med forsikringsselskapet. Vilkår og dekningsgrad er avhengig av korttype og kortselskap og bør alltid sjekkes før avreise.

Forsikring ved feltarbeid og tokt

Avtalen gjelder faste og midlertidig statsansatte som har sitt ordinære arbeid på land og som midlertidig utfører tjeneste ombord på skip på tokt.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir blant annet erstatning for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsulykke eller yrkesskade. Forsikringen gjelder fra første dag du jobber.

Som ansatt ved UiT er du yrkesskadedekket når du er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Arbeidstakere som omfattes av hovedtariffavtalken er i tillegg dekket etter regelen i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade jf fellesbestemmelsens § 24.

Den skadelidte har rett til erstatning etter de regler som totalt sett gir beste kompensasjon. Som student er du yrkesskadedekket gjennom folketrygdloven på undervisningsstedet i undervisningstiden dersom du er medlem av norsk folketrygd. Du er medlem når du har lovlig opphold i Norge og oppholdet er ment å vare, eller har vart i minst 12 måneder.

Nærmere om yrkesskadeforsikring hos Statens pensjonskasse og lov om yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringsbevis: I henhold til norsk lov er man yrkesskadeforsikret under arbeid. Vi har ikke et forsikringsbevis for yrkesskade. Dersom du har behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med opphold i utlandet må du kontakte (kommer).

Yrkesskadeforsikring når arbeidet utføres hjemmefra.

Det er spesielle regler som gjelder for yrkesskadeerstatning når man jobber hjemmefra. Se nærmere «Retningslinje for arbeid hjemmefra for ansatte ved UiT Norges arktiske universitet».

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for din familie dersom du dør før du når pensjonsalderen. Hvis du er arbeidstaker når dødsfallet inntreffer, kan dine etterlatte ha rett til å få utbetalt gruppelivsforsikring. Alle med fast stilling ved UiT er dekket av gruppelivsordningen. Du er også dekket av gruppelivsordningen hvis du har deltidsstilling eller midlertidig ansettelse, engasjement og vikariat. Erstatningen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Les mer om gruppelivsforsikring hos Statens pensjonskasse.

Forsikring mot tap av UiTs eiendeler

UiT er selvassurandør noe som betyr at erstatningsbeløp dekkes over budsjettet, uten å tegne forsikringer. I spesielle tilfeller er det adgang til å tegne forsikring. Dette gjelder for eksempel hvis man tar med dyrt teknisk utstyr til særlig risikofylte operasjoner/områder, eller i spesielt tyveriutsatte land. 

Ansvarsforsikring

UiT kan som arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for ansattes handlinger etter erstatningsretslige regler. Staten er selvassurandør og kan ikke utstede noen form for forsikringsbevis.

Forsikring ved utenlandsopphold

Reiseforsikring: Ved lengre utenlandsopphold (over en måned) må man som oftest skaffe en utvidelse på antall dager på sin vanlige reiseforsikring eller kjøpe en reiseforsikring med lengre antall dager.

Et viktig punkt å sjekke er om reiseforsikringen tillater "reiser-i-reisen" uten å måtte dra hjem til permanent adresse.

Se ellers punkt om Reiseforsikring

Forsikring for familiemedlemmer

Familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet er omfattet av egen ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder under hele utenlandsoppholdet og omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det året barnet fullfører videregående skole. Se Statens personalhåndbok punkt 10.26.

Ansvarsforsikringsbevis: UiT kan som arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for ansattes handlinger etter erstatningsrettslige regler. Staten er selvassurandør og kan ikke utstede noen form for forsikringsbevis.

Helseforsikring: Som medlem i norsk folketrygd og EU/EØS borger har du rett til å få utsted europeisk helsetrygdekort. Dette gir deg like rettigheter til helsehjelp som landets eget borgere i EU/EØS land. Kortet er gyldig i for reiser i inntil tre måneder, se Helsenorge.no for nærmere informasjon.

S1- attest: Skal du på lengre reiser til ett eller flere EU/EØS land kan du søke om å få utstedt S1 attest som gi deg rett til like rettigheter til helsehjelp som landets eget borgere i EU/EØS land, se Helsenorge.no for nærmere informasjon.

Tillegg til arbeidskontrakt: Ved opphold i utlandet med varighet over en månded (gjelder ikke ved konferanse eller seminar i utlandet) skal det fylles ut et tillegg til arbeidskontrakt.

Erstatningsordning for vernepliktige og sivilforsvaret

Ansatte som pådrar seg en yrkesskade mens de avtjener verneplikt i Forsvaret eller er i tjeneste for Sivilforsvaret, er dekket av erstatningsordninger både etter forsvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven.
Mer informasjon om forsikring, pensjonsordningen, lånemulighetene og andre opplysninger rundt medlemsgodene finner du hos Statens pensjonskasse.

Boliglån og medlemsfordeler i Statens pensjonskasse

Som ansatt på UiT er du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (SPK). Du kan søke om boliglån, for nærmere informasjon se Statens pensjonskasse.

Påskjønnelser og gaver

UiT har en rutinebeskrivelse for oppmerksomhet, gaver og påskjønnelser til ansatte der det er fastsatt  kriterier og satser.

Se Rutinebeskrivelse for oppmerksomhet, gaver og påskjønnelser for mer informasjon.

Trening i arbeidstiden

Ansatte ved UiT kan søke om inntil en time per uke med lønn av arbeidstiden til trening. Eventuell innvilgelse gjelder for en ubegrenset periode. Søknadsprosedyren er som følger:

Utleieboliger

UiT Norges arktiske universitet har inngått avtale med samskipnad som administrerer boligutleie på vegne av UiT. For nærmere informasjon se Boligutleie for ansatte

Kulturarrangementer

UiT har samarbeidsavtaler med Nordlysfestivalen, TIFF Tromsø Internasjonale Filmfestival og Tromsø World Festival. Arrangementene kunngjøres på UiTs nettsider.

Ansatte ved UiT har redusert pris på inngangsbilletten på Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet.

Hytteutleie

Ansatte ved UiT kan i ledige perioder leie hytter ved Skibotn feltstasjon til privat bruk. Stasjonen brukes primært til kurs og seminarer for enheter ved universitetet og slike arrangementer har prioritet.

Selskapslokaler

Det er mulig å leie kantinene fra Samskipnaden om du skal ha større arrangement. Mat og drikke må bestilles fra Samskipnaden. For nærmere informasjon se Samskipnaden

Bedriftsidrettslag

UiT BIL

UiT BIL er universitetets bedriftsidrettslag. Lagets formål er å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt ved UiT UiT-Bil Bedriftsidrettslaget | UiT 

Pensjonistforening

pensjonistforening

Pensjonistforeninga ved UiT har som formål er å styrke samholdet med tidligere arbeidssted og kolleger og aktivisere medlemmene både i forhold til UiT og i arbeidet for offentlige pensjonisters rettigheter. Foreninga vil medvirke til å lette overgangen til pensjonistårene for nye pensjonister.

Pensjonistforeninga har egen internettside.

Sist endret: 19.03.2024