Skriv ut Lukk vindu


 

Sykmelding

Når det ikke er tillatt å benytte egenmelding er det nødvendlig med sykmelding fra lege eller annen behandler. Arbeidsgiver har ikke krav på å få vite diagnosen. Den ansatte får sykmeldingen på nav.no og må sende den videre til arbeidsgiver. Les mer om sykmelding trinn for trinn, og vanlige problemstilliner på nav.no.

For å ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver må den ansatte melde fra om sykefraværet første hele fraværsdag og levere sykmeldingen til arbeidsgiver innen 14 dager, med mindre det av spesielle grunner er umulig.

Den ansatte må oppfylle generelle vilkår for rett til sykepenger. Den ansatte skal gi arbeidsgiver beskjed om at legeerklæring er utstedt, innen 9. fraværsdag.

Den ansatte skal kontaktes av arbeidsgiver for avklaring av forventet varighet på sykefraværet, behovet for delegering av arbeidstakers arbeidsoppgaver m.m.. Det skal også kartlegges behov for eventuell tilrettelegging, for å få arbeidstaker tilbake i jobb så fort som mulig. Dersom fraværet har sitt grunnlag i arbeidsplassen/arbeidsoppgavene, må den ansatte gi beskjed om dette.

Ved forventet sykefravær utover 4 uker, skal det avtales dato for møte med formål om å utarbeide oppfølgingsplan.

Krav om medlemmets medvirkning i hht. folketrygdloven

Arbeidstakers medvirkningsplikt i hht. arbeidsmiljøloven

Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne i hht. arbeidsmiljøloven.


Lønn under sykdom

Lønn under sykdom

Ansatte som blir syk normalt vil ha rett til full lønn under sykefraværet, i samsvar med Hovedtariffavtalen § 11 og § 18.

For å ha rett til lønn under sykdom, er det ikke nok at arbeidstaker er ansatt i tjenesten. Arbeidstaker må fysisk ha møtt opp på jobb for å begynne i arbeidet.

Retten til lønn under sykdom opphører som hovedregel etter 49 uker og 5 kalenderdager. Er fraværet oppdelt i perioder, legges de spredte sykeperiodene i løpet av de 3 siste årene sammen. Arbeidsgiverperioden (arbeidsgiver betaler de første 16 dagene av sykefraværet)  inngår ikke i de 49 ukene og 5 kalenderdagene.

Den ansatte vil få utbetalt full lønn under sykemeldingsperioden under forutsetning av at egenmelding/sykemelding er levert og vilkårene for sykepenger er oppfylt.

Opptjeningstid sykepenger i hht. folketrygdloven.

Sykepengegrunnlag i hht. folketrygdloven.

Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden i hht. folketrygdloven.

Antall sykepengedager i hht. folketrygdloven.

Bortfall av rett til ytelser når mottakeren er skjødesløs med sin helse m.m. i hht. folketrygdloven.

Søknad fritak arbeidsgiverperiode

Søknad fritak arbeidsgiverperiode

Når en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som kan føre til hyppige sykefravær, eller er sykmeldt på grunn av graviditet, kan man søke NAV om dekking av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Sist endret: 13.03.2024