Skriv ut Lukk vindu


 

Permisjoner uten lønn

Søknader om permisjon uten lønn avgjøres i hvert enkelt tilfelle av arbeidsgiver eller ansettelsesmyndigheten, som vurderer om det av hensyn til tjenesten lar seg gjøre å gi permisjon. Ved vurderingen legges bl.a. vekt på om det er mulig å skaffe vikar eller å ordne tjenesten på annen forsvarlig måte. Det vises til Statens personalhåndbok. Permisjon uten lønn innvilges av ansettelsesmyndigheten etter personalreglementets bestemmelser for ansettelse av tilsvarende varighet:

Permisjoner skal søkes om i DFØ-portalen. Følgende permisjoner innvilges vanligvis:


Utdanningspermisjon uten lønn

Utdanningspermisjon uten lønn

Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Som hovedregel innvilges permisjon for fire år ved søknad om permisjon for å inneha fireårig stipendiatstilling. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. § 12-11 i arbeidsmiljøloven. Permisjon for å utdanne seg videre for statstjenesten kan medregnes med inntil tre år som pensjonsgivende tjenestetid i SPK, jf. pkt. 9.17 i Statens personalhåndbok.

Permisjon etter sykelønnsperiodens utløp

Permisjon etter sykelønnsperiodens utløp

Det er en etablert praksis i staten for å gi permisjon i et år uten lønn etter sykelønnsperiodens utløp. Før utløpet av denne toårsperioden skal arbeidsgiver ta opp med arbeidstakeren spørsmålet om muligheten for å gjeninntre i stillingen. Dersom arbeidstakeren på dette tidspunktet er i et behandlingsopplegg med sikte på å få tilbake full eller delvis arbeidsevne, må arbeidstakeren, på oppfordring fra arbeidsgiver, kunne legge frem dokumentasjon som viser hvilke muligheter vedkommende har til å komme tilbake til arbeid i virksomheten. Dersom den ansatte ikke kan dokumentere slik mulighet må arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse, jf. statsansatteloven § 20 første ledd a): «ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom.»

Omsorgspermisjon for barn

Omsorgspermisjon for barn

Retten til ulønnet permisjon for omsorg for barn i forlengelse av fødsels- og foreldrepermisjon framgår av Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 20, nr. 7. Foreldrene har til sammen rett til inntil 3 års omsorgspermisjon uten lønn i tillegg til den retten til tjenestefri med lønn som de har etter § 19 nr. 1 og 2. Permisjonen kan også tas ut som deltid, og/eller med kortere varighet enn 6 mnd., men dette er ikke en rettighet. Slik permisjon som ikke er rettighetsstyrt innvilges av ansettelsesmyndigheten i henhold til personalreglementets bestemmelser. Fosterforeldre har rett til omsorgspermisjon i to uker i forbindelse med overtakelse av omsorg for barn under 15 år, jf. aml § 12-3 (2). Fosterforeldre har rett til ulønnet permisjon for omsorg for barn under 15 år, jf. aml § 12-5 (4). Den enkelte må ha god dialog med kommunen om vilkårene for permisjon og utbetalinger.

Permisjon for å overta annen stilling

Permisjon for å overta annen stilling

Hovedregelen er at permisjon ved overgang til annen stilling utenfor UiT Norges universitet ikke innvilges. Dersom det likevel innvilges forutsettes det at søkeren er i fast stilling og har vært i tjeneste ved UiT Norges arktiske universitet i minst 2 år. Avgjørelse om slik permisjon ligger til arbeidsgivers styringsrett og må vurderes i forhold til virksomhetens tjenstlige behov. Permisjon gis normalt bare til ansatte med særlig viktig kompetanse og på områder hvor det er rekrutteringsutfordringer. Innvilgelse av permisjon skal antas å gi merverdi for UiT Norges arktiske universitet. Permisjon bør i slike tilfeller gis med begrenset varighet på 6–12 måneder, og den bør gis med forbehold om endring i stilling eller organisatorisk tilhørighet ved en eventuell tilbaketredelse. Permisjon for å tiltre åremålsstilling som leder ved andre universiteter og høyskoler kan innvilges, men som hovedregel ikke utover en åremålsperiode.

Søknader om permisjon for å overta en annen stilling ved UiT Norges arktiske universitet innvilges normalt ikke. Det gis permisjon for å gå inn i åremålsstilling som leder ved UiT. Det kan gis permisjon fra en fast stilling for å overta en annen midlertidig stilling. Søknad om permisjon behandles som egen sak eller, hvis det er mulig og praktisk, samtidig med ansettelsessaken.

Sist endret: 13.03.2024