Bokmål: Engelsk: Nynorsk: Samisk: Forkortelse:
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet University of Tromsø – The Arctic University of Norway Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet Romssa universitehta – Norgga árktalaš universitehta UiT
Universitetsstyret University Board Universitehtastivra Ust
Universitetsledelsen The University Management Universitetsleiinga Universitehtajođiheaddjit Uled
Rektor Rector Rektor
Universitetsdirektør University Director Universitehtadirektevra Udir
Administrasjonen The Central Administration Hálddahus Uadm
Stab hos rektor og direktør Office of the Rector and University Director Rektora ja direktevrra bargoveahka Ustab
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Department of Research and Development Avdeling for forsking og utviklingsarbeid Dutkan- ja ovdánahttinossodat AFU
Avdeling for utdanning Department of Academic Affairs Oahppoossodat UTA
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Department of Communications and Public Relations Gulahallan- ja servodatoktavuođaossodat KSA
Avdeling for økonomi Department of Finance Ekonomiijaossodat ØA
Avdeling for personal og organisasjon Department of Human Resources and Organisation Bargiid- ja organisašuvdnaossodat POA
Avdeling for IT Department of Information Technology IT-ossodat ITA
Avdeling for bygg og eiendom Department of Property management Avdeling for bygg og eigedom Viste- ja opmodatossodat BEA
Det helsevitenskapelige fakultet Faculty of Health Sciences Det helsevitskaplege fakultet Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta Helsefak
Idrettshøgskolen School of sport sciences Valáštallanallaskuvla  
Institutt for medisinsk biologi Department of Medical Biology Medisiinnalaš biologiija instituhtta IMB
Institutt for samfunnsmedisin Department of Community Medicine Servodatmedisiinna instituhtta ISM
Institutt for klinisk medisin Department of Clinical Medicine Klinihkalaš medisiinna instituhtta IKM
Institutt for farmasi Department of Pharmacy Farmasiija instituhtta IFA
Institutt for klinisk odontologi Department of Clinical Dentistry Klinihkalaš odontologiija instituhtta IKO
Institutt for psykologi Department of Psychology Psykologiija instituhtta IPS
Institutt for helse- og omsorgsfag Department of Health and Care Sciences Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta IHO
Fakultet for naturvitenskap og teknologi Faculty ofScience and Technology Fakultet for naturvitskap og teknologi Luonddudiehtaga ja teknologiija fakultehta NT-fak
Institutt for fysikk og teknologi Department of Physics and Technology Fysihka ja teknologiija instituhtta IFT
Institutt for geovitenskap Department of Geosciences Geodiehtaga instituhtta IG
Institutt for informatikk Department of Computer Science Informatihka instituhtta IFI
Institutt for kjemi Department of Chemistry Kemiija instituhtta IK
Institutt for matematikk og statistikk Department of Mathematics and Statistics Matematihka ja statistihka instituhtta IMS
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Department of Engineering and Safety Institutt for ingeniørvitskap og sikkerheit Inšenevradiehtaga ja sihkarvuođa instituhtta IIS
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Faculty of Humanities, Social Sciences and Education Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Humaniora, servodatdiehtaga ja oahpaheaddjeoahpu fakultehta HSL-fak
Institutt for reiseliv og nordlige studier Department of Tourism & Northern Studies Institutt for reiseliv og nordlege studiar Mátkkoštanealáhusa ja davvi oahpuid instituhtta  
Institutt for barnevern og sosialt arbeid Department of Child Welfare and Social Work Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta  
Institutt for språk og kultur Department of Language and Culture   Giela ja kultuvrra insituhtta ISK
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Department of Education Institutt for lærarutdanning og pedagogikk Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta ILP
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Department of Philosophy Institutt for filosofi og førstesemesterstudium Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta IFF
Institutt for samfunnsvitenskap Department of Social Sciences Institutt for samfunnsvitskap Servodatdiehtaga instituhtta ISV
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta AHR
Senter for fredsstudier Centre for Peace Studies Senter for fredsstudiar Ráfidutkamiid guovddáš CPS
Senter for samiske studier Centre for Sami Studies Senter for samiske studiar Sámi dutkamiid guovddáš SESAM
Senter for kvinne- og kjønnsforskning Centre for Women's and Gender Research Senter for kvinne- og kjønnsforsking Nisson- ja sohkabealledutkamiid guovddáš Kvinnforsk
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta BFE-fak
Institutt for arktisk og marin biologi Department of Arctic and Marine Biology Institutt for arktisk og marin biologi Árktalaš ja mariinna biologiija instituhtta AMB
Norges fiskerihøgskole Norwegian College of Fishery Science Noregs fiskerihøgskole Norgga guolástusallaskuvla NFH
Handelshøgskolen i Tromsø Tromsø University Business School Romssa gávpeallaskuvla HHT
Det kunstfaglige fakultet Faculty of Fine Arts Det kunstfaglege fakultet Dáiddafágalaš fakultehta Kunstfak
Musikkonservatoriet Department of Music, Dance and Drama Musikkonservatoriet Musihkkakonservatoria MK
Kunstakademiet Academy of Contemporary Art and Creative Writing Kunstakademiet Dáiddaakademiija KA
Det juridiske fakultet Faculty of Law Juridihka fakultehta Jurfak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Faculty of Engineering Science and Technology Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Inšenevradiehtaga ja teknologiija fakultehta IVT-fak
Institutt for industriell teknologi Department of Industrial Engineering Industriála teknologiija instituhtta IIT
Institutt for bygg, energi og materialteknologi Department of Building, Energy and Material Technology Huksema, energiija ja materiálateknologiija instituhtta IBEM
Ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT Engineering Science and Safety IVT Ingeniørvitskap og sikkerhet IVT Inšenevradieđa ja sihkarvuohta IISIVT
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag Department of Computer Science and Computational Engineering Dihtorteknihka instituhtta IDI
Institutt for elektroteknologi Department of Electrical Engineering Elektroteknologiija instituhtta IET
Avdeling vernepleie Social Education Suodjalandikšu  
Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø University Museum Romssa musea - Universitehtamusea TMU
TMU Seksjon for kulturvitenskap Department of Cultural Sciences TMU Seksjon for kulturvitskap TMU Kulturdiehtaga sekšuvdna SKU
TMU Seksjon for naturvitenskap Department of Natural Sciences TMU Seksjon for naturvitskap TMU Luonddudiehtaga sekšuvdna SNA
Universitetsbiblioteket The University Library of Tromsø Universitehtagirjerájus UBT
Avdeling for IT, formidling og utvikling Department of Digital Resources and Services IT-, gaskkustan- ja ovdánahttinossodat UBT/IFU
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket Culture and Social Sciences Library Kultur- ja servodatfágagirjerájus UBT/KS
Psykologi- og jusbiblioteket Psychology and Law Library Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus UBT/PJ
Natur- og helsebiblioteket Science and Health Library Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus UBT/NH
Museumsbiblioteket Museum Library Museagirjerájus UBT/TMU
Lærerutdanningsbiblioteket Education Library Lærarutdanningsbiblioteket Oahpaheaddjeoahppogirjerájus UBT/LU
Musikkbiblioteket Music Library Musihkkagirjerájus UBT/MUS
Kunstakademibiblioteket Contemporary art library Dáiddaakademiijagirjerájus  
Altabiblioteket The University Library of Alta Álttá universitehtagirjerájus  
Hammerfestbiblioteket The University Library of Hammerfest Hámmárfeastta universitehtagirjerájus  
Universitetsbiblioteket Harstad The University Library of Harstad Hársttáid universitehtagirjerájus  
Universitetsbiblioteket Narvik The University Library of Narvik Áhkanjárgga universitehtagirjerájus  
RESULT – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi RESULT RESULT RESULT Result