Illustrasjonsbilde

Om studentdemokratiet

Her er en oversikt over organiseringen av studentdemokratiet ved UiT Norges arktiske universitet.

Om organiseringen av studentdemokratiet

I loven er studentenes rett til å opprette studentorganer omtalt. Denne paragrafen finner du under her.

§ 4-1.Studentorgan
(1) Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne.
(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.
(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan.
(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

Det er ikke så vanlig ved UiT å opprette studentorganer på det enkelte institutt (selv om det er anledning til det). Alle fakultetene har imidlertid sine egne studentorganer, som går under navnet studentutvalg.

Lengre ned på siden finner du mer informasjon om Campustingene og studentutvalg

 

Organisasjonskart for studentdemokratiet

Studentdemokratiet består altså av tre nivåer, som er gjensidig uavhengige i den forstand at studentorgan på ett nivå ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor studentorganer på andre nivåer. Hvordan studentdemokratiene har valgt å organisere seg på nivå 2 varierer mellom organene.