Utlysning av verv: medlem i arbeidsutvalget (fulltidsverv)

Etter tilskudd fra UiT i budsjettprosessen for 2022 har Studentparlamentet fått muligheten til å utvide sitt arbeidsutvalg permanent med ett medlem. Det lyses derfor ut et verv nå, med varighet ut perioden. I fremtiden vil vervet stå til valg ved Studentparlamentets konstituerende møte på lik linje med resten av arbeidsutvalget.

Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv og honoreres deretter. UiT skal tilrettelegge for studenter som ønsker å engasjere seg i slike verv ved innvilgelse av permisjon. Det forutsettes at man setter at tilstrekkelig tid til å gjennomføre vervet, som inkluderer både en kjernetid på arbeidsdager samt kvelds- og helgearbeid ut over dette.

Arbeidshverdagen er variert og består av daglig drift i Studentparlamentet og representasjon av UiT-studentene i møte med UiT, Samskipnaden, vertskommunene, politikere og alle andre relevante instanser.

Det vil gis opplæring og innføring i arbeidet, men vervet forutsetter interesse og stor evne til selvstendighet.

Vervet i arbeidsutvalget honoreres etter Studentparlamentets reglement med honorar satt etter Lånekassens minstegrense for rentefritak. I 2021 tilsvarer dette 24 457 kr per mnd.

Kandidatskjema sendes til au@sp.uit.no og vil offentliggjøres sammen med andre sakspapirer til Studentparlamentet. Siste frist for å stille er på Studentparlamentets møte 10. desember, men det anbefales på det sterkeste å sende inn kandidatskjema innen sakspapirfrist 3. desember. 

Om det trengs inspirasjon til kandidatskjema kan det sees her.Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
opprettet: 29.11.2021 11:12