Valg på konstituerende møte 9. mai

Torsdag 9. mai kl 17 avholder Studentparlamentet 2019/2020 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje vil du stille?

Studentparlamentet skal velge

  • Studentparlamentets arbeidsutvalg
  • Studentenes medlemmer i universitetsstyret 
  • To medlemmer i styret i studentsamskipnaden
  • Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité
  • Ordstyrer for studentparlamentet

Kandidater som stiller til Studentparlamentets arbeidsutvalg, universitetsstyret eller samskipnadsstyret bes sende inn et kandidatskjema innen 1. mai til organisasjonskonsulenten (edvard.w.bjornson@samskipnaden.no). Kandidatskjema utformes av kandidaten selv. l sakspapirene til konstituerende møtet for årets parlament kan man se hvordan kandidatskjemaene så ut ved sist valg.

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Bilde av Studentparlamentets arbeidsutvalg
Studentparlamentets arbeidsutvalg 2018/2019 Foto: Studentparlamentet UiT

Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca en gang hver måned gjennom studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fire personer.

Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser.

Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt ytterligere to arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de to øvrige AU-medlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT.

Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre.

Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet.

Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden. Leder og nestleder mottar honorar for tolv måneder, de to øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene mottar honorar for ti måneder.

Rammene for arbeidsutvalgets oppgaver er nedfestet i Arbeidsinstruks for Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Studentenes medlemmer i universitetsstyret

Studentrepresentanter i universitetsstyret 2017/2018 Foto: Studentparlamentet UiT

Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet. Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og at institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av strategisk betydning for hele institusjonen.

Universitetsstyret møtes ca 3-4 ganger i løpet av et semester. 

Studentparlamentet skal oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til universitetsstyret. I henhold til universitetets valgreglement skal kandidatene til universitetsstyret være kjent en uke før valget finner sted, noe som betyr at fristen for å melde sitt kandidatur i år er den 2. mai (merk frist for kandidatskjema til Studentparlamentet 1. mai).

Vervet i universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tilllegg til honorar på 7-10.000 per møte, avhengig av møtets lengde.

Studentmedlemmer i samskipnadsstyret

Direktør sammen med styreleder og studentrepresentant i studentsamskipnaden 2018/2019 Foto: Samskipnaden

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret i studentsamskipnaden.

Studentene i samskipnadsstyret velges for to år, slik at de som skal velges nå har funksjonstid frem til sommeren 2020. I styret sitter det fire studenter, som overlapper hverandre to og to med ett års funksjonstid.

Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden.

Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité

Det skal velges tre medlemmer til studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité (KOK). Kontroll- og organisasjonskomiteen har ansvar for å påse at aktiviteten i studentparlamentet og i studentparlamentets arbeidsutvalg er i henhold til studentparlamentets reglementer. Hovedtyngden av aktiviteten i kontroll- og organisasjonskomiteen er i tilknytning til studentparlamentets møter.

Om du ønsker å stille til valg til kontroll- og organisasjonskomiteen, så er det nok en fordel med litt kjennskap til studentparlamentets aktivitet fra før av. 

Vervet i kontroll- og organisasjonskomiteen er honorert med 500 kroner per møte.

 

Ordstyrer for studentparlamentet

Studentparlamentsmøtene ledes av en egen ordstyrer. Her er vi først og fremst på utkikk etter personer med erfaring fra møteavvikling.

Vervet som ordstyrer er honorert med 1000 kroner per møte.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 29.04.2019 09:31