Om studentdemokratiet

Her er en oversikt over organiseringen av studentdemokratiet ved UiT - Norges arktiske universitet. I menyen til høyre ligger kontaktinfo til studentutvalgene og student

Om organiseringen av studentdemokratiet

I loven er studentenes rett til å opprette studentorganer omtalt. Denne paragrafen finner du under her.

§ 4-1.Studentorgan

(1) Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne.

(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.

(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan.

(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

Det er ikke så vanlig ved UiT å opprette studentorganer på det enkelte institutt (selv om det er anledning til det). Alle fakultetene har imidlertid sine egne studentorganer, som går under navnet studentutvalg.

Noen av studentutvalgene ved UiT er litt annerledes, da man har valgt å opprette studentorgan for hele campus, og ikke bare studentene på et enkelt fakultet. Disse er campustinget i Narvik, campustinget i Alta og campustinget i Harstad. På disse campusene er det studenter fra flere enn ett fakultet, samtidig som fakultetets ledelse sitter et annet sted. Det er derfor besluttet at det er mest hensiktsmessig at alle studentene representeres av et felles studentdemokrati, heller enn at studentene skal måtte henvende seg til tillitsvalgte som sitter i en helt annen by.

Studentparlamentet 

Det øverste studentorganet på UiT er studentparlamentet. Det velges av studentene på institusjonen for å uttale seg på vegne av dem til universitetets øverste ledelse, samt andre naturlige instanser.

Studentparlamentet består av 31 representanter. De åtte fakultetene ved institusjonen (samt enheten for vernepleie i Harstad) er garantert en representant hver, og de internasjonale studentene ved institusjonen er garantert en representant som de velger gjennom sine organisasjoner.

De øvrige 21 representantene velges fra tre ulike valgkretser.

15 stykker velges i en valgkrets bestående av studiene i Tromsø og Finnmark
3 stykker velges i en valgkrets bestående av campus Harstad
3 stykker velges i en valgkrets bestående av campus Narvik

Valgkretsene står selv fritt til å bestemme hvordan de vil organisere valget sitt. I Tromsø og Finnmark benyttes det listevalg, i Harstad og Narvik stemmer man på enkeltrepresentanter.

Representantene fra fakultetene (og enheten for vernepleie) velges som regel av allmøtet for det øverste studentorganet på enheten, men har ikke nødvendigvis noen tilknytning til dette organet ut over å være valgt av det (studentorganene kan selv velge en annen løsning her – for eksempel at representanten også skal være styremedlem i organet).

Ut over å være talerør for studentene, fungerer studentparlamentet også som valgforsamling for UiT-studentenes representanter i sentrale styrer, råd og utvalg, samt som innstillende organ for fordeling av semesteravgift til studentdrevet studentvelferd i Tromsø og på lærestedene i Finnmark.

Samskipnadsstyret setter i sin budsjettbehandling av midler til dette. For Harstad og Narvik setter samskipnadsstyret ikke av midler som studentparlamentet skal fordele, disse tildeles i stedet direkte fra samskipnadsstyret.

Organisasjonskart for studentdemokratiet

Studentdemokratiet består altså av tre nivåer, som er gjensidig uavhengige i den forstand at studentorgan på ett nivå ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor studentorganer på andre nivåer. Hvordan studentdemokratiene har valgt å organisere seg på nivå 2 varierer mellom organene.Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 03.11.2017 11:04

Error rendering component


Undersider på menypunkt
Campustingene
Studentutvalgene
Samarbeidsavtale mellom UiT og studentdemokratiet