Arctic blue polygon pattern

Handlingsplanar, strategiar og styringsdokument

Her finn du overordna strategi- og styringsdokumenter ved UiT. Dei årlege utdannings- og forskingsmeldingane gir eit samla oversyn over dei viktigaste utfordringane universitetet står overfor når det gjeld utdannings- og forskingsverksemda.
Forsking- og utdanningsmeldingar


UiT utarbeider årlege forskings- og utdanningsmeldingar. Nytt frå 2019 er at forskings- og utdanningsmeldingane blir utarbeidde kvar for seg anna kvart år. Forskings- og utdanningsmeldingane er utarbeidde på bakgrunn av dialogmøte mellom fakultet og universitetsleiinga og analysar av sentrale nøkkel- og styringsparametrar. Meldingane er på institusjonsnivå og dei dannar grunnlag for verksemdsstyringa til institusjonen

Tidlegare utdannings- og forskingsmeldingar:

Tidiegare forskingsmeldinger:

Tidlegare utdanningsmeldinger:


Statistikk om UiT Noregs arktiske universitetTildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet


Tildelingsbrevet gir over bevilgningane og eventuelle føresetnader for bruk av midlane. Her finn ein òg departementets føringar og forventningar til verksemdene, resultatmål, fullmaktar og rapporteringskrav. 


Strategi mot 2022: Drivkraft i nord


Strategi for UiT 2014–2022

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidrar til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytta den sentrale plasseringa vår i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møta utfordringane i framtida.

Verdigrunnlag:
Troverdighet, akademisk fridom, nærleik, kreativitet og engasjement skal prega forholdet mellom tilsette, mellom tilsette og studentar og mellom UiT og samarbeidspartnarar.

Satsingsområde
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelege ressursar for å skapa økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord.

UiT har som ambisjon å vera internasjonalt leiande innan følgjande kunnskapsområde:

Energi, klima, samfunn og miljø
Kunnskap om utviklinga i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringar. UiT skal utvikla kunnskap om:

 • Årsaker til og effektar av klima- og miljøendringar
 • Fornybar og fossil energi
 • Samfunnsmessige, økonomiske og rettslege omstillingar som følgje av klima- og miljøendringar
 • Urfolks kompetanse og utfordringar relatert til klimaendringar

Teknologi
Nye teknologiske løysingar skal vidareutvikla grunnlaget for velferda til befolkninga i ein region med store avstandar og eit krevjande klima. UiT skal utvikla kunnskap om:

 • Teknologiske løysingar som fremmar ein brei og inkluderande samfunns- og næringsutvikling i nord
 • Teknologi som løyser utfordringar knytt til helse, ytre miljø, sikkerheit og operasjonar i arktiske strøk
 • Digital kompetanse i utdanningane

Helse, velferd og livskvalitet
Attraktive samfunn i nord krev gode skular, helsetenester og andre tenester som fremmar folks livskvalitet. UiT skal utvikla kunnskap om:

 • Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle fasane til livet
 • Oppvekst, danning og læring
 • Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løysingar for velferdssamfunnet
 • Samiske språk, kultur og livskvalitet
 • Kunst og kultur i seg sjølv og som element i samfunns- og næringsutvikling

Samfunnsutvikling og demokratisering
Det er avgjerande for samfunnsutvikling og demokratisering at heile befolkninga blir inkludert gjennom utdanning, arbeid, innverknad og tilhørighet. UiT skal vera globalt engasjert. UiT skal utvikla kunnskap om:

 • Det økonomiske, rettslege, sosiale, helsemessige og teknologiske grunnlaget for ein fungerande velferdsstat
 • Endring i samfunn og kultur som følgje av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling
 • Grunnlaget for samarbeid og konfliktar i nordområda
 • Hvordan kultur og identitet blir bygde gjennom forsking, formidling og kunst
 • Likestilling og mangfald i lys av samfunnsutvikling

Bærekraftig bruk av ressursar
Samfunns- og næringsutvikling i nord er avhengig av framtidsretta, berekraftig bruk og forvaltning av naturressursar. UiT skal utvikla kunnskap om:

 • Økonomisk og kulturelt samspill og rettslege problemstillingar knytt til tradisjonelle og nye næringar
 • Bruk og forvaltning av havressursar, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi
 • Utvikling av naturbasert reiseliv
 • Utvinning av malm og mineral

 

GJENNOMGÅANDE STRATEGIAR

Engasjerende og aktuelle utdanningar

UiT skal tilby forskningsbaserte utdanningar med kvalitet på høgt internasjonalt nivå. Universitetet skal ha breidde og mangfald i det samla utdanningstilbodet sitt.

 • UiT skal utvikla og ta i bruk nye pedagogiske verkemiddel og studentaktive læringsformer
 • UiT skal auka bruken av læringsfremmende teknologi og implementera digitale eksamensformer ved alle studiar der det er formålstenleg
 • UiT skal legga til rette for fleksible og nettstøttede undervisningsformer
 • UiT skal ha nasjonalt leiande lærarutdanningar
 • UiT skal utvikla studieporteføljen sin og utdanningskvalitet i dialog med studentar, samfunns- og arbeidsliv
 • UiT skal bidra til å auka kunnskapen til studentane om samisk kultur og historie, samfunns- og næringsliv
 • Alle utdanningar skal tilby minst to kvalitetssikra utvekslingsopphald
 • UiT skal integrera kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i utdanningane
 • UiT skal åleine og i samarbeid med UNIS styrka engasjementet sitt og satsing på Svalbard

UiT skal legga til rette for eit godt og kreativt læringsmiljø med fasilitetar som gjer universitetet attraktivt som studiestad.

 • UiT skal auka rekrutteringa av nye studentar både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeida for tilstrekkeleg talet på studentbustader
 • UiT skal vera nasjonalt leiande på gjennomstrømning, ha eit godt og inkluderande lærings- og studiemiljø og legga til rette for eit velfungerende studentdemokrati
 • UiT skal bidra til at studentane kjem i kontakt med forsking, nærings- og arbeidsliv i løpet av studietida
 • UiT skal arbeida for at studentar knyter livslange band til universitetet

Akademisk fridom og truverd - forsking og kunstnarisk og fagleg utviklingsarbeid

UiT skal vera eit breiddeuniversitet med internasjonalt leiande og dristige forskingsmiljø.

 • UiT skal styrka forskingsverksemda innan dei tematiske satsingsområda til strategien og forskingsmiljø som er internasjonalt leiande uavhengig av tematikk
 • UiT skal auka finanseringen frå eksterne kjelder
 • UiT skal vidareutvikla robuste forskingsmiljø, og prioritera nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar som bidrar til å heva UiTs forskingskvalitet og kunstnarisk og fagleg utviklingsarbeid
 • UiT skal bli nasjonalt leiande på praksisnær profesjonsforsking
 • UiT skal ha internasjonalt konkurransedyktige ph.d.-utdanningar av høg kvalitet
 • UiT skal ha nasjonal forskingsinfrastruktur som særleg bygger opp under dei tematiske satsingane og dei forskingsområda der UiT er internasjonalt leiande
 • UiT skal vera nasjonalt leiande på Open Science og forskingsdataa og publikasjonane våre skal vera ope tilgjengeleg der dette er mogleg

 

Kreativitet og engasjement - innovasjon og formidling

UiT skal styrka posisjonen sin og omdømmet sitt gjennom god kommunikasjon, formidling av arbeidet sitt og ein tydeleg profil. UiT skal vera ein pådrivar for auka innovasjon for å bidra til næringsutvikling og tenesteutvikling i offentleg sektor i nordområda.

 • UiT skal stimulera til utvikling av kommersialiserbare idear og bygga robuste og innovative forskingsmiljø
 • UiT skal bidra til regional utvikling og verdiskaping
 • UiT skal utvikla samarbeidet sitt med NORUT for å auka innovasjon frå, og anvendelsen av, UiTs forsking
 • UiT skal bidra i videreutviklingen av eit kunnskapsbasert næringsliv og aktivt dela kunnskap
 • UiT skal pregast av ein god kultur for allmennrettet formidling gjennom opne kanalar for publisering og dessutan gjennom arenaer for kunstformidling, tidsskrift og media
 • UiT skal bidra til at forskningsbasert kunnskap ligg til grunn for samfunnsdebatten

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon

UiT skal ha eit godt arbeidsmiljø og ein effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når måla sine

 • UiT skal ha eit likestilt og inkluderande arbeidsmiljø der den enkelte medarbeidaren blir gitt god fagleg og kollegial oppfølging og støtte
 • UiT skal ha ein livsfasetilpasset personalpolitikk
 • UiT skal ha gode ordningar for kompetanse- og karriereutvikling der undervisnings- og forskingsoppgåver blir sidestilt
 • UiT skal vera ein attraktiv arbeidsgivar med konkurransedyktige vilkår og ein rekrutteringspolitikk som vektlegg kvalitet, trygge arbeidsvilkår og faste stillingar
 • UiT skal legga til rette for økt internasjonal mobilitet
 • UiT skal sikra effektivitet og kvalitet på støttefunksjonane sine gjennom løpande betringsprosessar med brei involvering
 • UiT skal ha kompetanse og kapasitet til å realisera og vidareutvikla funksjonelle og arealeffektive bygningar, formålstenlege tekniske løysingar og gode IT-systemer
 • UiT skal ha ein kultur for ypperleg leiing og medarbeidarskap, og framme samarbeid på tvers i organisasjonen
 • UiT skal i alle delar av verksemda arbeida for ei berekraftig utvikling

UiT bruker FNs berekraftsmål som grunnlag for prioriteringar


Strategiske endringsprossar ved UiT


Universitetsstyret har, med utgangspunkt i «Drivkraft i nord», strategi fram til 2020, vedtok iverksetting av fleire strategiske endringsprosessar. Prosessane skal alle bidra til å forenkla, fornya og forbetra UiT Noregs arktiske universitet.