Arctic blue polygon pattern

Handlingsplanar, strategiar og styringsdokument

Her finn du overordna strategi- og styringsdokumenter ved UiT. Dei årlege utdannings- og forskingsmeldingane gir eit samla oversyn over dei viktigaste utfordringane universitetet står overfor når det gjeld utdannings- og forskingsverksemda.
Forsking- og utdanningsmeldingar


UiT utarbeider årlege forskings- og utdanningsmeldingar. Nytt frå 2019 er at forskings- og utdanningsmeldingane blir utarbeidde kvar for seg anna kvart år. Forskings- og utdanningsmeldingane er utarbeidde på bakgrunn av dialogmøte mellom fakultet og universitetsleiinga og analysar av sentrale nøkkel- og styringsparametrar. Meldingane er på institusjonsnivå og dei dannar grunnlag for verksemdsstyringa til institusjonen

Tidlegare utdannings- og forskingsmeldingar:

Tidiegare forskingsmeldinger:

Tidlegare utdanningsmeldinger:


Statistikk om UiT Noregs arktiske universitetTildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet


Tildelingsbrevet gir over bevilgningane og eventuelle føresetnader for bruk av midlane. Her finn ein òg departementets føringar og forventningar til verksemdene, resultatmål, fullmaktar og rapporteringskrav. 


Strategiske endringsprossar ved UiTStrategisymbolet