Teatersjef skal lede arbeidsgruppe om TMU og Kunstfak

Teatersjef Inger Buresund ved Hålogaland Teater skal lede arbeidsgruppen som blant annet skal vurdere sammenslåing av TMU og Kunstfak.

Arbeidsgruppen er blitt bedt om å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved universitetet. Som ledd i dette arbeidet skal gruppen også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet. Arbeidsgruppen skal ha ekstern leder og i hovedsak bestå av eksterne medlemmer. Det ble bestemt i universitetsstyret før jul i fjor (sak S-58/2017).

Leder av arbeidsgruppen er teatersjef Inger Buresund ved Hålogaland Teater, og de andre medlemmene i utvalget er:

·      Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

·      Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim

·      Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet

·      Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

·      Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet

·      Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet

·      Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet

Inger Kaisa Bækø skal være arbeidsgruppens sekretær.

Gruppens mandat er å belyse tre hovedspørsmål i mulighetsstudien:

1. Hvordan kan sammenhengen mellom UiTs allmenne forsknings-, utdannings- og formidlingsoppdrag og universitetsmuseets forsknings-, samlings- og formidlingsoppdrag videreutvikles?

For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å undersøke:

-       Fordeler og ulemper med dagens sammensetning av faggrupper ved TMU.

-       Hvilke muligheter ligger det i formidling av fag utenfor TMUs eksisterende portefølje?

-       Hvilke muligheter ligger det i å utvikle TMU som en arena for innovativ formidling?

-       Hvilke muligheter gir prosjektering og bygging av et nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø?

-       Hvordan kan TMU få ansvar for studieprogram og emner?

2. Hvordan kan det framtidige forholdet mellom TMU og de skapende og utøvende kunstfagene videreutvikles?

For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å undersøke:

-       Hvordan de skapende og utøvende kunstfagene og museet gjensidig kan bidra til å styrke hverandre?

-       Hvilke muligheter som ligger i en fremtidig samlokalisering av TMU og

kunstfagene i Tromsø sentrum?

3. Hvordan kan man legge til rette for en best mulig samlet utvikling av fagmiljøene ved dagens TMU og de nært beslektede fagmiljøene som finnes i andre deler av universitetet?

For å besvare dette spørsmålet bes utvalget bl.a. om å skissere:

-       Aktuelle tiltak for å samordne TMUs kjernevirksomhet (forskning, samling, formidling og forvaltning) og bedre vilkårene for faglig utvikling?

-    Mulige fysiske samlokaliseringer av fagmiljø?

-     Aktuelle samorganiseringer/sammenslåinger?

Utredningen skal være klar til 1. mai i år, og rapporten vil deretter bli sendt på høring før saken fremmes for universitetsstyret.