Disse vil bli viserektorer ved UiT

Søkerlisten til de to viserektorstillingene ved UiT er klar. Fire har søkt på stillingen som viserektor for Finnmark og Nord-Troms, mens ni personer har søkt på stillingen som viserektor for Sør-Troms og Nordland.


1. januar 2018 opprettes to regionale viserektorstillinger ved UiT. Søknadsfristen for de to stillingene gikk ut 23. oktober.

Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for det som i dag er Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

Søkerliste, viserektor for Sør-Troms og Nordland:

Silje Camilla Wangberg (38), professor/assisterende instituttleder, Narvik
Peter Wide, (62 professor, Tromsø
Rikke Gürgens Gjærum (44), professor, Harstad
Edel Palma Storelvmo (65), viserektor, Narvik
Ellen Riise (43), lærer, Evenes
Linn-Elise M. Pedersen (34), SAP konsulent-team lead
Søker er unntatt offentlighet, kvinne
Søker er unntatt offentlighet, kvinne
Søker er unntatt offentlighet, mann

Søkerliste, viserektor for Finnmark og Nord-Troms:

Wenche M. Kjæmpenes (55), dekan, Alta
Sveinung Eikeland (61), viserektor, Alta
Stein Tage Domaas (58), seksjonssjef, Landbruksdirektoratet, Porsanger
Jon Abraham Lie Leinæs (25), student/laboratorieleder, Trondheim  
 

Viserektorene skal bidra til å løfte fram UiTs satsinger innen forskning og utdanning. Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området.

Viserektor har en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor. Viserektor tilsettes på åremål, og følger rektors åremålsperiode fram til 31.7.2021.

 Viserektor skal:

- Være et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen som i dag utgjør Sør-Troms og Nordland/ regionen som i dag utgjør Finnmark og Nord-Troms
- Være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen
Representere bredden i UiTs profil og kompetanse
- Legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionen
- Ha god dialog og avklare arbeidsdeling med aktuelle enheter og fagmiljøer ved hele UiT
- Ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs campuser og studiesteder i Sør-Troms og Nordland
- Ha en pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
- Stimulere til utvikling av campuser og studiesteder i nær dialog med dekaner og instituttledere
- Lede campusråd og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier vedtatt av universitetsstyret
- Bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse
 

Det er universitetsstyret som ansetter viserektorene og ansettelsene skal etter planen skje på styremøtet den 30. november.