Viserektorstillingene er lyst ut

UiT ser etter utviklingsorienterte og engasjerte viserektorer som ønsker å bidra til å løfte fram satsingene innen forskning og utdanning. De to som ansettes blir en del av toppledelsen.

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms vil ha hovedarbeidssted i Alta. Foto: Tommy Hansen

To viserektorer skal ansettes ved UiT, og du kan lese utlysningene her:

·      Viserektor for Finnmark og Nord-Troms, med Alta som hovedarbeidssted

·      Viserektor for Sør-Troms og Nordland, med Harstad som hovedarbeidssted

Frist for å søke er 23. oktober 2017.

Ifølge styrevedtaket 29. juni i år skal stillingene inngå i universitetets toppledelse, og den ene stillingen skal ha et regionalt ansvar for Finnmark og Nord-Troms, mens den andre stillinga har regionalt ansvar for  Sør-Troms og Nordland.

I utlysningsteksten står det at stillinga som viserektor er en faglig lederfunksjon, og de som tilsettes må ha vitenskapelig kompetanse tilsvarende førstestillingskompetanse.

Viserektorene skal på vegne av rektor ha ansvar for UiTs virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke universitetets samlede innsats på dette området. Det innebærer blant annet å legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionene.

Viserektorene skal stimulere til utvikling av campuser og studiesteder i nær dialog med dekaner og instituttledere, samt lede campusrådene ved UiT i Alta, UiT Harstad og UiT i Narvik.

Behov for mer samordning

På grunn av de faglige endringene som ble vedtatt på styremøtet 29. juni, er også instruksen for viserektor  avdelingsstyrer endret.

– Det er nytt for oss med regionale viserektorer, og forslaget om å opprette disse stillingene kom blant annet som følge av at UiT har erfart at det er behov for mer samordning på campusene utenfor Tromsø og en sterkere tilstedeværelse i regionene, sier fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Tilsettes på åremål

Det er universitetsstyret som endelig vedtar hvem som skal tilsettes i de to viserektorstillingene, og det tas sikte på at saken kommer opp på styremøtet 30. november.

Universitetsdirektøren håper at de to som ansettes kan tiltre stillingene fra årsskiftet. Viserektorene tilsettes på åremål, og følger rektors åremålsperiode fram til 31. juli 2021.

Viserektor for Sør-Troms og Nordland vil ha hovedarbeidssted i Harstad. Foto: Dimitriy Vorontsov