Disse skal utrede organisatorisk plassering av Kunstfak

En arbeidsgruppe med ekstern leder skal utrede organisatorisk plassering av Det kunstfaglige fakultet. Mandatet og sammensetning av gruppa er nå klar.

29. juni vedtok universitetsstyret at UiT skal redusere antall fakultet fra åtte til seks.

Det innebærer at Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) fra 1. januar 2018 ikke lenger er enhet på nivå to i organisasjonen.

Universitetsstyret gjorde ikke noe endelig vedtak hvor Kunstfak skal innplasseres i organisasjonen, men ba om en utredning der sammenslåing med Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) vurderes som alternativer.

Ledes av arkitekt

Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal gjøre denne utredninga. Gruppa består av:

·      Ekstern leder oppnevnt av universitetsledelsen: Peter Butenschøn, norsk arkitekt og tidligere rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo 

·      Medlem oppnevnt av Kunstfak: Dekan Kjell Magne Mælen

·      Medlem oppnevnt av HSL-fak: Dekan Sonni Olsen

·      Medlem oppnevnt av TMU: Museumsdirektør Lena Aarekol

·      Medlem oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene: Hilde Blix, Forskerforbundet

·      Medlem oppnevnt av studentutvalget: Jens Rudi Solbakken, Musikkonservatoriet

Sekretariatet kommer fra universitetsdirektørens stab.

Må drøfte fordeler og ulemper

I gruppas mandat står det:

”Utredningen skal både belyse hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene og hvilke muligheter en organisatorisk plassering ved henholdsvis TMU og HSL vil gi for kjernevirksomheten ved de sammenslåtte enhetene som helhet”.

Arbeidsgruppa bes om å drøfte hvilke fordeler og ulemper de to alternativene vil gi for:

–      Utdanning

–      Forskning

–      Kunstnerisk utviklingsarbeid

–      Formidling

–      Tverrfaglig samarbeid

–      Styringsevne, effektivitet og ressursutnyttelse

Gruppa kan også drøfte andre forhold som anses som relevant for faglig samarbeid og utvikling. I sin konklusjon skal gruppa ”gi en begrunnet tilråding til valg av organisatorisk tilknytning, og foreslå konkrete modeller for hvordan den organisatoriske integrasjonen tenkes løst”.

Gruppa skal ikke vurdere administrative spørsmål eller administrativ organisering, ettersom dette ivaretas av prosessene i Adm2020.

Skal levere kortfattet rapport

Fristen for å levere en kortfattet rapport er 5. november. Videre ser prosessen slik ut:

·      Etter at rapporten er levert vil den sendes på en kort høring.

·      Universitetsdirektøren fremmer innstilling for universitetsstyret.

·      Endelig vedtak fattes på universitetsstyremøtet 30. november.