Det blir seks fakulteter ved UiT

Et enstemmig universitetsstyre har vedtatt at det fra 1. januar 2018 skal være seks fakultet ved UiT.

Slik ser det nye organisasjonskartet ut ved UiT fra 1. januar 2018. Det kunstfaglige fakultet får sin endelige plassering høsten 2017. Foto: xxx

Det sittende universitetsstyret behandlet UiTs fremtidige faglig organisering som en av sine siste saker torsdag 29. juni.

Det endelig vedtaket lyder slik:

 1. UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i seks fakulteter med følgende sammensetning:
 • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Det juridiske fakultet
 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid
 1. Det kunstfaglige fakultet skal fra 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak. avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.
 2. Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT og NT-fak skal ha overlappende styrerepresentasjon.
 3. Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad
 4. Universitetsstyret legger til grunn at universitetets formelle organisering har betydning for faglig aktivitet. En styrking av kjerneaktiviteten må også skje gjennom satsing på faglige møteplasser i organisasjonen. Implementering av ny organisasjonsstruktur må derfor omfatte en målrettet satsing på slike møteplasser, for eksempel i form av forskningsgrupper og utvikling av tverrfaglig forskningsområder.
 5. Et premiss for endringen i fakultetsorganiseringen er at det skal gi mer robuste enheter på nivå 2, og at fakultetene skal bli bedre i stand til å gjennomføre oppgaver på vegne av UiT. Styret forventer at delegering av oppgaver og myndighet tillegges vekt ved implementering av ny organisasjonsstruktur og i arbeidet med å gjennomgå administrative tjenester (Adm2020).
 6. Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

Universitetsstyret hadde selv bedt om en gjennomgang av organiseringa av fag og campus ved UiT. De valgte å gå for en løsning der åtte fakultet ble til seks. Foto: Randi Solhaug

– Jeg synes det er godt at styret nå har fattet et vedtak om ny fakultetsstruktur ved universitetet. En organisasjon må alltid være villig til å se på seg selv og vurdere om den er godt nok rigget for framtida. Så har vi noen utfordringer framover og det må vi nå ha fokus på videre, sier rektor Anne Husebekk.

Glede og skuffelse ved fakultetene
Dagens vedtak vil føre til endringer for noen, mens andre vil merke lite til organisasjonsendringen. Alle fakulteter vil likevel berøres og lederne for de ulike enhetene har noen umiddelbare tanker om det som nå er besluttet:

Dekan Trude Haugli var svært glad for at Det juridiske fakultet ikke ble slått sammen med BFE-fakultetet, slik innstillinga fra universitetsdirektøren tilrådet. Her blir hun intervjuet av NRK rett etter styrevedtaket Foto: Randi Solhau

– Vi ved Det juridiske fakultet er veldig glade for at vi fortsatt skal være et fakultet. Det mener vi er en god løsning for UiT, og vi kommer til å jobbe knallhardt for å møte de utfordringene som UiT står foran fremover, sier dekan Trude Haugli ved Det juridiske fakultet.

– Ledelsen på Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag er veldig skuffet over at vi blir nedlagt som fakultet. Når det er sagt, forventer vi at våre fagmiljøer får status som egne institutt - fortsatt ledet fra Alta, og at de blir tatt god vare på i den nye strukturen styrt fra Tromsø. Vi forventer også en faglig - og forskningsmessig oppbygning både i Alta og på de andre campuser der vi i dag har aktiviteter, heter det i en uttalelse fra Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.

– BFE er fornøyd med styrets vedtak. Vi er allerede et bredt sammensatt fakultet der instituttene har ulik faglige profiler og særegenheter. I så måte er vi sikre på at det juridiske familjøet ville hatt gode kår hos oss. Tvang og motvilje er likevel ikke et godt grunnlag for en slik fusjon. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med det juridiske fakultet på beslektede fagområder, sier dekan Edel Elvevoll ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

– Vi må respektere styrets avgjørelse og innse at denne fakultetsstrukturen skal vi leve med i årene som kommer. Vi er veldig glad for at både vernepleie og idrett har ønsket seg til Helsefak, og jeg tror dette vil gi synergieffekter både innen utdanning og forskning. Vi gleder oss til at disse miljøene kommer til Helsefak! Jeg er skuffet over at forslaget om fem fakulteter ikke nådde fram, og er overrasket over at styremedlemmer lar seg påvirke av laugs- og profesjonsspesifikke særinteresser. Etter min mening, undergraver dette universitetets styringsevne, sier dekan Arnfinn Sundsfjord ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Det er positivt at våre beslektede fagmiljøer i Alta og Tromsø nå blir samlet. Det er også en stor fordel at vi skal tilsette en viserektor i Alta som vil få en viktig rolle som samlende for den faglige aktiviteten i hele Finnmark og Nord-Troms, og sikre at toppledelsen er til stede i denne regionen. Samtidig er vedtaket skuffende for UiT som helhet, fordi det ikke vil skape ett fusjonert universitet, mener Sonni Olsen, dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutedanning.

– Jeg tror styret har gjort en god og klok beslutning. Vi ser frem til å samarbeide enda tettere med IVT-fakultet i fremtiden, blant annet med overlappende styrerepresentasjon. Ut fra den avtalen som ble gjort da Høgskolen i Narvik ble slått sammen med UiT, mener jeg at dette ikke var riktig tidspunkt for å slå sammen IVT-fakultet og NT-fakultet. Jeg er egentlig også glad for at Juridisk fakultet fikk bestå som eget fakultet, sier Morten Hald, dekan ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi. 

– Generelt mener jeg fakultetene burde bestått som i dag, derfor synes jeg dagens vedtak er beklagelig. Vi mener Det kunstfaglige fakultet burde bestått som eget fakultet, noe vi har gitt uttrykk for hele tiden. Samtidig er jeg fornøyd med at styret gir oss en anledning til å drøfte kunstfagenes plass og rolle på universitetet i enda større grad fremover. Det er synd at fakultetet i Alta blir lagt ned, jeg håper universitetsledelsen tar ekstra godt vare på dette fagmiljøet i fremtiden, sier Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet. 

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen til saken er at UiT har gått gjennom flere fusjoner og styret har vedtatt en ny strategi “Drivkraft i nord” som alle skal være med å bidra til å forenkle, fornye og forbedre UiT. Universitetet har gjennom flere fusjoner vokst til å bli et av Norges største universitet med mer enn 16.000 studenter og 3.500 ansatte. Universitetet har virksomhet i hele Nord-Norge, samt Svalbard. 

Organisering av fag og campus har en egen hjemmeside, med oppdatert informasjon. 

(denne saken oppdateres)