Universitetsdirektøren tilråder fem fakulteter i det nye UiT

Fem fakulteter og en ny ledelsesstruktur med tverrfaglig representasjon og regional innflytelse er tilrådningen fra universitetsdirektøren.

INNSTILLING: Universitetsdirektøren foreslår at det nye UiT organiseres som fem fakultet. Foto: Inger Elin Utsi

Torsdag 22. juni la universitetsdirektør Jørgen Fossland fram sin innstilling til ny fakultets- og campusmodell. 29. Juni skal universitetsstyret behandle saken. Innstillingen kan du lese her. 

Dagens universitetsstyre satte igang høsten 2016 en organisasjonsgjennomgang. Fram til nå har flere grupper jobbet med dette.

I mars ba Universitetsstyret om å finne forslag til en modell som innebærer færre fakultetet enn dagens modell med 8 fakultet. Flertallet i en gruppe ledet av professor Jens Oddershede, foreslo en modell med fire fakultet, mens mindretallet ønsket en 7-fakultetsmodell.   

Universitetsdirektøren foreslår derimot å bygge opp den faglige virksomheten rundt fem fakulteter.

Fakultetene som foreslår fra 1.1. 2018 er:

-       Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen

-       Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap

-       Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

-       Det juridiske fakultet + Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi

-       Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Slik ser forslaget organisasjonskart ut med fem fakulteter. Slik ser dagens organisasjonskart ut.

Universitetsdirektøren tilråder ikke at det skal gjennomføres store endringer på nivå 3, som er institutt- og senternivå. Direktøren foreslår istedet en mer avgrenset prosess i to steg for å se hvordan gjennomgå dette instituttstrukturen.

Viserektor-modell
Samtidig, for å ivareta stedlig ledelse og regional tilstedeværelse, opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT som skal ha et ansvar for henholdsvis Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland.

Viserektorene skal sammen med dekanene, samt rektor og direktør utgjøre universitetets nye toppledelse. Universitetets nye ledergruppe vil dermed ha stor representasjon utenfor Tromsø.

Under fremlegget av innstillingen, påpekte universitetsdirektøren at han har ingen beslutningsmyndighet. Det er styret som skal gjøre vedtak og står fritt til å diskutere saksfremlegget og innstillingen.

Du kan lese mer om denne saken på vår nettside om Organisering av fag og campus.