Universitetsstyret ønsker færre fakulteter

Universitetsstyret mener at færre fakulteter og bedre campusorganisering vil bidra til å håndtere sentrale utfordringer for UiT. En ny arbeidsgruppe skal derfor se på alternativer til dagens fakultetsstruktur.

Det ble til tider høy temperatur i universitetsstyremøtet da de skulle behandle saken om ny organisering av nivå 2 (fakultet). Etter en lengre diskusjon kom de likevel til enighet. Foto: Randi Solhaug

Det ble utfallet på mandagens ekstraordinære universitetsstyremøte i Auditorium 3 i Teorifagbygget i Tromsø. Styret hadde kun én sak på agendaen, og det var å behandle saken om organisering av fag og campus ved UiT. De skulle ta stilling til hvordan arbeidet skulle legges opp videre, før endelig vedtak gjøres i juni i år.

Universitetsdirektøren hadde lagt fram et forslag til vedtak, hvor styret enten kunne velge å gå for et alternativ hvor organisasjonsstrukturen ble som i dag, bare med noen små justeringer. Eller de kunne gå for alternativ to, som innebar en utredning av en smalere modell. Sistnevnte alternativ hadde ikke noen føringer på antall fakultet.

Her kan du se styremøtet i opptak.

La fram nytt alternativ

Men da universitetsstyremøtet var i gang, ble det klart at et tredje alternativ ble lagt på bordet. Styremedlemmene Bjørn Hersoug og Hans Kristian Hernes la fram et forslag med åtte punkter, hvor de blant annet skisserte en mellomløsning av smal og bred modell - med 5-6 fakulteter.

Resten av universitetsstyret ønsket imidlertid ikke å binde seg allerede nå til hvor mange fakulteter UiT skal ha. De mente at det ville være bedre å holde antallet åpent, til en videre utredning viser hva som eventuelt er best.

Det alternative forslaget ble likevel til slutt enstemmig vedtatt, men med flere presiseringer og justeringer underveis.  Blant annet står det at ”..Styret finner at en reduksjon i antall fakulteter og bedre campusorganisering vil være et bidrag til å håndtere noen sentrale utfordringer for universitetet”.

 

– Jeg er glad for at et enstemmig universitetsstyre gav sin tilslutning til å fortsette gjennomgangen av organisasjonen. Det er også enighet om å gå videre med en modell med færre fakultet. Altså en smalere modell, sier styrets leder og rektor Anne Husebekk.

Du kan lese forslaget som ble vedtatt her:

Vedtaket fra universitetsstyremøtet 27. mars 2017. Foto: xxx

Når det gjelder campusorganisering, gikk universitetsstyret for å utrede viserektormodellen, noe som også var i tråd med det universitetsdirektøren hadde innstilt på.

Arbeidsgruppe skal utarbeide forslag

Styret ber også om at alternativer til dagens fakultetsstruktur utredes videre. En ny arbeidsgruppe skal derfor opprettes, bestående av dekanene ved UiT og tre eksterne representanter. Arbeidsgruppen får i oppdrag å levere den utredninga styret ber om, og styret kom med flere innspill til hvordan gruppens mandat bør være.

– Vi vet ikke hvor mange fakulteter universitetet vil bestå av, men nå settes det i gang en arbeidsgruppe som skal se på dette. Arbeidsgruppa skal bestå av dekanene, eksterne medlemmer med god erfaring fra sektoren og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Det vil nok komme flere forslag på fakultetsendringer og vi forventer at de konkrete forslagene begrunnes og at man skisserer både fordeler og ulemper med forslagene, sier Anne Husebekk.

Arbeidsgruppa får imidlertid ikke lang tid på seg til å komme med nye forslag til organisering. I slutten av juni skal nemlig universitetsstyret endelig ta stilling til hvordan ny organisasjonsstruktur på nivå 2 (fakulteter) skal være. Opprinnelig var styremøtet satt opp 15. juni, men nå blir det forskjøvet til siste uken i juni:

– Styret var bekymret for at man får for knapp tid, derfor valgte styret å endre datoen for styremøtet som skal gjøre disse endringene. Dette vil bli den siste uken i juni, sier Husebekk.  

Bakgrunn for saken: Organisering av fag og campus ved UiT 

En del tilhørere var møtt opp for å få med seg styremøtet. Det var også flere som fulgte med via live streaming. Foto: Randi Solhaug