Følg det ekstraordinære styremøtet

Mandag 27. mars kommer universitetsstyret sammen for å diskutere organisering av fag og campus. Du kan følge møtet i Aud 3, eller via streaming.

Det er naturlig nok stor interesse for møtet hvor universitetsstyret skal behandle styresaken om fremtidig organisering av fag og campus ved UiT.

De som ønsker å følge med på møtet kan enten møte opp i Auditorium 3, i Teorifagbygget hus 6 i Tromsø, eller se på via live streaming.

Det kan være greit å merke seg at det endelige vedtaket er ikke gjøres av universitetsstyret før i juni 2017.

Se også: UiTs egen nettside om organisering av fag og campus

Mandag skal styret derimot ta stilling til den videre planen for arbeidet med å organisere fag og campus. Universitetsdirektøren la denne uka fram sin innstilling til vedtak.

Når det gjelder organisering av campus foreslår direktøren at man utreder viserektormodellen videre, noe som også er i tråd med det de fleste høringsinstansene har anbefalt.

Når det gjelder organisering av fag, skisserer direktøren to mulige hovedalternativer som styret skal ta stilling til:

1) At man viderefører dagens organisasjonsmodell med noe justeringer. Det kan være gode grunner til å videreføre den nåværende organiseringa ved UiT i en periode framover. Blant annet fordi det legger til rette for medvirkning og større distribusjon av makt, motvirker sentralisering og gir lavere omstillingskostnader.

2) Utrede en smalere organisasjonsmodell. Det kan være gode grunner for å utrede flere alternativer til dagens organisasjonsstruktur, blant annet fordi dagens modell framstår som kompleks og historisk betinget, samt at strukturen kan antas å ha betydning for institusjonens resultatoppnåelse og evne til å håndtere framtidige utfordringer.

Bakgrunn for saken: Legger fram nye modeller for fakultets- og campusorganisering