Ny rapport: Foreslår to fakultetsmodeller

Rapporten om ny fakultetsstruktur ved UiT er klar, og det foreslås to modeller: 7-fakultetsmodell og 4-fakultetsmodell.

Du kan lese rapporten her: Rapport om faglig organisering ved UiT

En arbeidsgruppe på 17 personer fikk denne våren i oppgave å utarbeide forslag til ny faglig organisering ved UiT. Gruppen har nå levert rapporten, og forslaget skal på høring 1.-15. juni.

Fire eller sju fakultet?

Arbeidsgruppa utarbeidet en rekke modeller og etter diskusjon i gruppa ble dette redusert til to modeller, én med fire fakulteter og én med syv.

Et flertall (11) av arbeidsgruppa anbefaler 4-fakultetsmodellen. Modellen innebærer endringer som berører alle fakultet, noen i større grad enn andre:

I denne modellen er fagområdene ingeniørvitenskap, naturvitenskap og teknologi slått sammen (uten å ta stilling til hvor fakultetet skal ligge). Reiseliv, sosialfag (fra dagens IRS-fakultet), musikkonservatoriet, kunstakademiet (fra dagens Kunst.fak) og humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning slås sammen. Det juridiske fakultet foreslås slått sammen med dagens BFE-fakultet, og Idrettshøgskolen (fra dagens IRS-fakultet) og vernepleie i Harstad foreslås slått sammen med Helse.fak.

Et mindretall (7) anbefaler 7-fakultetsmodellen. Modellen representerer en løsning med små endringer i henhold til dagens organisasjon:

I dette forslaget er vernepleie i Harstad slått sammen med Helsefak, og Det kunstfaglige fakultet slått sammen med HSL-fakultetet.

Tre av medlemmene har gitt sin støtte til begge modellene. Flere i arbeidsgruppa har også tatt dissens på deler av forslagene. Ett medlem har tatt disses på begge forslagene.

Høringsrunde

Rapportens hovedkonklusjoner ble presentert for studenter og ansatte torsdag 1. juni av fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland. Her kan du se opptaket.

Etter at rapporten har vært på høring skal universitetsdirektøren legge fram sin innstilling til vedtak. Endelig vedtak i saken skjer på universitetsstyremøtet 29. juni.

Høringsuttalelser, nyheter og øvrig informasjon kan du følge på nettsiden som er opprettet om organisering av fag og campus ved UiT.

Fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland presenterte rapporten om faglig organisering torsdag morgen foran et femtitalls tilhørere. Nær 300 fulgte i tillegg med via live strømming Foto: Randi Solhaug