Bibliometriverktøy

UiT skal inngå avtale om et bibliometriverktøy som skal anvendes for å styrke strategiske og operative forskningsstøttetjenester med sikte på faglig gevinst ved valg av bedre og riktigere samarbeidspartnere, i rekruttering, profilering og prosjektutvikling innenfor forskning.

Bibliometri er viktig for å følge utviklingen i et stadig mer omfattende og globalt forskningssystem. Med bibliometri menes forskning, analyser og indikatorproduksjon basert på data om vitenskapelig publisering. Økt vitenskapelig aktivitet og publisering har skapt større behov for statistikk og indikatorer om fagområders utvikling, samarbeidsrelasjoner og hvor mye ulike publikasjoner benyttes som grunnlag for videre forskning (siteringer). Gjennom avtale om et bibliometriverktøy vil UiT få tilgang til publiserings- og siteringsdata, indikatortall, samt data om forskningssamarbeid som vi ikke har i dag.

Etter at avtale om bibliometriverktøy er på plass skal det gis nødvendig opplæring til aktuelle brukere. Verktøyet skal anvendes i dokumentasjon og analyse av forskningsresultater og gi styrket kunnskapsgrunnlag i strategiutforming og valg av virkemidler på ulike nivå i organisasjonen. Verktøyet skal også anvendes til partnersøk, i rekrutteringsarbeid, i vurderinger av konkurrerende miljøer, samt for å avdekke terskler for å nå opp på konkurransearenaer i tilknytning til søknader om ekstern finansiering.

Prosjektet knytter seg til målsettingene i UiTs digitaliseringsstrategi og vil bidra til å understøtte og effektivisere innsats for å fremme forskningen ved UiT, spesielt når det gjelder tilgang til resultater av forskning og potensialer for forskningssamarbeid, noe som på sikt skal gi faglig gevinst og vekst i UiTs forskningsresultater. Prosjektet legger opp til at satsning på bibliometri blir en integrert og varig del av forskningsstøttetjenester ved UiT etter en tre-årig prosjektperiode.

Prosjektleder: Randi Østhus, Avdeling for forskning og utvikling
Styringsgruppe: Forskningsadministrativt forum
Prosjektgruppe: Under opprettelse

Mål og framdriftsplan:
Mål 1: Anbudsrunde og valg/innkjøp av verktøy (Q2 og Q3 2017)
Mål 2: Opplæring til aktuelle brukere (Q3 og Q4 2017)
Mål 3: Anvende SciVal i dokumentasjon og analyse av forskningsresultater og få styrket kunnskapsgrunnlag i strategiutforming og valg av virkemidler på ulike nivå i organisasjonen (Fra Q3 2017)
Mål 4: Anvende SciVal til partnersøk, i rekrutteringsarbeid, i vurderinger av konkurrerende miljøer, samt for å avdekke terskler for å nå opp på konkurransearenaer i tilknytning til søknader om ekstern finansiering (Fra Q3 2017)
Evaluering: Årlig evaluering til styringsgruppe (Q4)