Prosjektstøtteportalen

Prosjektstøtteportalen skal gjøre all informasjon knyttet til hele livssyklusen av et eksternt finansiert prosjekt (søknads-, kontrakts-, drifts- og rapporteringsfasen) lett tilgjengelig. Portalen vil ligge på intranett slik at brukeren kan få stedsrelevant informasjon.

Lenke til Prosjektstøtteportalen finner du her.

Støttetjenester vedrørende forskningsfinansiering finnes i dag fordelt på ulike nettsider hos SEFU, ORGØK og ved de ulike fakultetene. Informasjonen fremstår vanskelig å finne, den er delvis mangelfull, utdatert og det er utfordrende å navigere mellom de ulike sidene enten informasjonen ligger på nivå 1 eller nivå 2. Dette fører til sløsing av tid og ressurser for både forskere og administrativt ansatte som forbereder søknader om ekstern finansiering. Dette prosjektet skal resultere i én portal der all nødvendig informasjon om å søke og gjennomføre forskningsprosjekter er samlet.

Prosjektstøtteportalen skal tilbys alle faglige og administrativt ansatte ved UiT. Prosjektet skal deles opp i et forprosjekt hvor en prototype av Prosjektstøtteportalen bygges opp (av prosjektteamet og et eksternt konsulentfirma) og prøves ut på forskere og administrativt ansatte på BFE-fak. I dette ligger det at èn informasjonskilde i prototypen er BFE-relevant, mens den andre er UiT-relevant, hvor hovedformålet er å finne en hensiktsmessig struktur og teknologisk plattform. Etter en tids utprøving vil prototypen justeres basert på tilbakemeldinger fra brukere for så å kunne tilbys/implementeres ved de resterende fakultetene ved UiT. Den sentrale informasjonen vil være den samme for alle fakultetene, mens den lokale informasjonskilden naturligvis vil kunne gjøres spesifikk for det gjeldende fakultet.

Prosjektleder:

Theresa Mikalsen, seniorrådgiver ved seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Prosjektteam:

I tillegg til prosjektleder Theresa Mikalsen, består prosjektteamet av følgende personer:

  • Rune Larsen, seniorrådgiver ved seksjon for forskning, utdanning og formidling, BFE fak
  • Bjørn Håkon Solberg, webrådgiver ved seksjon for kommunikasjon
  • Espen Dalmo, rådgiver ved seksjon kommunikasjon
  • Julie Utler Gjengedal, rådgiver ved seksjon for kommunikasjon
  • Representanter fra de andre relevante fakultetene ettersom prosjektet utvides fra å gjelde BFE-fak til de øvrige fakulteter ved UiT. Vil bli avklart fortløpende.