Data fra seniorforskere

Prosjektet har som mål å ta vare på forskningsdata fra UiTs forskerseniorer. Dataene som ligger hos eldre forskere, og som er på vei ut av forskningen (seniorene), er de som er mest utsatte for å gå tapt for framtidig forskning og for dokumentasjon og verifisering av tidligere forskning.

Prosjektet skal bistå enkeltforskere fra denne gruppa med tilrettelegging av forskningsdata for trygg og langsiktig lagring, med sikte på tilgjengeliggjøring for videre forskning. I et samarbeid med ITA stilles det tilstrekkelig lagringskapasitet til disposisjon for forskerne slik at deres data kan flyttes fra sårbare lagringsmedier til trygg og langsiktig lagring, Samtidig beskrives datagrunnlaget og tilrettelegges for fremtidig åpen tilgang og publisering, der det er aktuelt.

Arbeidet vil organiseres i et nært samarbeid med fakultetene når det gjelder hvilke forskere og hvilke forskningsdata som bør prioriteres.

Planen er å konsentrere prosjektet mot forskere fra to enheter i 2017, men vil også være åpen for enkelthenvendelser fra andre enheter som blir vurdert som viktig eller tidskritiske. Prosjektets ambisjon er å dekke alle dagens enheter/forskningsmiljøer i løpet av en treårsperiode. For 2017 er planen å jobbe tett mot seniorforskerne ved BFE og TMU, men endelig avgjørelse om enheter tas når prosjektet startes opp.