To grupper satt ned av universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har nå satt ned to grupper som skal levere innspill på hvordan den faglige organiseringen og organiseringen av campus kan se ut ved UiT. Denne siden vil holdes oppdatert om dette arbeidet.

Gruppene starter sitt arbeid i desember og har fått frist til 15. februar for å levere sitt arbeid. 

Begge gruppene har fått i opprag å komme med innspill Gruppensom bidrar til å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT innenfor sitt område.

Arbeidet i disse gruppene vil utgjøre en del av saksforbredelsene frem mot universitetsstyrets junimøte, hvor de har bedt om at universitetsdirektøren legger frem en sak om organisering av UiT.