Vedtekter

Forslag til vedtekter ble grundig drøftet på stiftelsesmøtet 13.12.2016. Vedtektene er i sin helhet gjengitt under

§ 1

Foreningens formål er å styrke samholdet med tidligere arbeidssted og kollegaer og å aktivisere medlemmene både i forhold til UiT og å arbeide for offentlige pensjonisters rettigheter. Foreningen vil medvirke til å lette overgangen til pensjonistårene for nye pensjonister.

 

§ 2

Medlemmer kan være alle som har vært ansatt ved UiT Norges Arktiske universitet og har gått av med pensjon eller er uføretrygdet og som har betalt medlemskontingent. I tvilstilfelle har styret fullmakt til å avgjøre om søkeren kan tas opp som medlem.

 

§ 3

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Funksjonstiden for leder, øvrige styre- og varamedlemmer er to år, men likevel slik at halvparten av styret står på valg hvert år.

Gjenvalg er mulig.

Styret består av leder, fire medlemmer og tre varamedlemmer.

Styret organiserer selv sitt arbeid ut over lederfunksjonen. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Styresaker avgjøres med alminnelig flertall.

Regnskapet godkjennes av 2 revisorer før årsmøtet.

 

§ 4

Årsmøte holdes en gang pr år innen utgangen av mars.

På årsmøte behandles:

a.      Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

b.      Styrets beretning

c.      Fastsettelse av medlemskontingent

d.      Regnskap og budsjettforslag

e.      Valg av leder, styre- og varamedlemmer, 2 revisorer og en valgkomite på tre personer.

f.        Innkomne forslag

Medlemmene innkalles til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

 

§ 5

Medlemsmøte avholdes minst én gang pr semester og kunngjøres minst to uker før møtet. Medlemsmøter og andre aktiviteter og medlemstilbud bekjentgjøres på foreningas nettside og Facebookside.

 

§ 6

Styret utarbeider og ajourfører medlemslisten.

 

§ 7

Forslag til endringer i vedtektene må være ført opp på sakslisten før årsmøte og krever 2/3-flertall for å bli vedtatt.

 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 13.12.2016Ansvarlig for siden: Sylvia Labugt
Sist oppdatert: 27.01.2017 00:15