Kommentar fra tjenestemannsorganisasjonene til universitetsstyret - sak 11/19 «Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UIT Norges arktiske universitet»

Universitetsdirektørens forslag til vedtak i sak 11/19 «Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UIT Norges arktiske universitet» skal behandles på universitetsstyrets møte 13. mars. Vedtaksforslaget har skapt debatt og møter motstand blant ansatte ved UiT.  NTL, Parat, Forskerforbundet og Akademikerne ved Norges arktiske universitet er også kritiske til både saksfremlegg og vedtaksforslag og har sendt følgende kommentar og alternativt forslag til vedtak til universitetsstyret .

I skrivende stund har godt over 200 ansatte signert et opprop initiert av en gruppe vitenskapelig ansatte: «Støtt kampen for å bevare instituttstyrer ved UiT Norges arktiske universitet». Tjenestemannsorganisasjonene ved UiT Norges arktiske universitet er også kritiske til både saksfremlegg og vedtaksforslag, og vil med dette komme med en kommentar og alternativt forslag til vedtak.

Nivå 3-enhetene ved UiT styres i dag på ulike måter: styre, råd eller kun instituttleder. Universitetsdirektøren foreslår å innføre utvidet ledergruppe som en slags «normalmodell», men åpner for at små enheter fortsatt kan ledes kun av instituttleder og at store/komplekse enheter kan etablere et råd. Instituttstyre vil ikke lengre være en mulig modell.

Organisasjonene ved UiT mener avvikling av styrer som ordning er et steg i feil retning. Det er kun styrer som gir ansatte og studenter reell medbestemmelse. I beskrivelsen som ligger til grunn for universitetsdirektørens vedtaksforslag kan det virke som at medbestemmelse på nivå 1 og 2 er tilstrekkelig og at medbestemmelse på det operative nivået (nivå 3) er overflødig og ressurskrevende. Det er organisasjonene selvsagt ikke enig i. Medbestemmelse/medvirkning fra ulike grupper gir viktige og verdifulle bidrag til styring og utvikling av UiT.  Dette bør etter vårt syn fremheves og anerkjennes i beskrivelsen og legges til grunn for forslag til vedtak.

Medbestemmelse/medvirkning er et viktig argument for å ha styrer ved nivå 3-enheter. Vi anerkjenner imidlertid at enhetene på nivå 3 er ulike med hensyn til størrelse og kompleksitet. Derfor bør det være en viss grad av fleksibilitet og valgfrihet når det gjelder styringsmodeller. På denne bakgrunn har tjenestemannsorganisasjonene følgende alternative vedtaksforslag:

1. Det etableres styrer eller råd ved institutter og sentre ved UiT.
2. Ved etablering av styrer følges vanlige kriterier for representasjon. Ved etablering av råd skal en bred representasjon fra ulike grupper og fagmiljøer tilstrebes.
3. Instituttene kan i tillegg etablere utvidete ledergrupper.
4. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd- og styrer, herunder gode rutiner for informasjonsflyt og transparens.
 

Tromsø, 11. mars 2019

Marit M. Dahle, hovedtillitsvalgt Norsk tjenestemannslag

Hugues Verdure, leder Forskerforbundet

Arne Gjengedal, hovedtillitsvalgt Akademikerne

Hans Fredrik Klingenberg, hovedtillitsvalgt Parat

 

NB! Les om saken i Khrono.