Vikinger i nord

DKS-Tromsø (bestillingstilbud)
6. trinn
Sted: Tromsø Museum - Universitetsmuseet
15.10. – 01.11. 2019
Gruppe 1: kl. 09 – 11.30 (med spisepause), gruppe 2: kl. 11.30 – 13.30                                                                               Maks 30 elever pr gruppe (antall elever må ikke overstiges)
Bestilling til: DKS-Tromsø

i samarbeid med www.sadionor.com

Vikingtida i Nord-Norge er veldig spennende, med personer og historier som har spilt viktige roller i Norges historie. En av disse er Asbjørn Selsbane. Hans historie griper etter hvert inn i viktige hendelser for hele landet. I tillegg til en dramatisering av hans fortelling, blir elevene invitert inn i vikingtida gjennom aktiviteter som å spille vikingspill og å skrive runeskrift.

 

Bestilling til: undervisning@tmu.uit.no

Kompetansemål i K06:

Samfunnsfag:

Utforskaren

Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking
  • plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart

 

Historie

Hovudområdet dreier seg om å utvikle historisk oversikt og innsikt, og å undersøkje og drøfte korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida, og korleis dette innverkar på notida. Å stimulere til kritisk og reflektert deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Norsk flagg  The flag of United Kingdom  Die deutsche Flagge   Le Pavillon français  La bandera española

Forespørsel om undervisning
Finne våre museer

Kart over Tromsø Tromsø Museum Botanisk hage Polarmuseet Polarstjerna

Museets 4 lokasjoner

Skip to main content