Om Avdeling for forskning og utviklingsarbeid - AFU

Soroy_043_jul15_HFo_750x200.jpg

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) er en av syv avdelinger i administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet.

AFU har en overordnet rolle innenfor det forskningsadministrative området, og har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelingen yter sørvis overfor universitetsledelsen, fakultetene og forskere innen de områdene som avdelingen er ansvarlig for.

AFU ledes av forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier

AFU utformer UiTs interne regelverk innenfor det forskningsadministrative området, og skal videre bidra til at forespørsler blir ivaretatt på en god måte og at universitet handler helhetlig utad innen det forskningsadministrative området.

AFU har en rekke forskningsadministrative støttefunksjoner, og har et viktig koordineringsansvar mellom fakultetene som normalt er hovedaktører og førstelinje for forskningsadministrasjon. AFU har sørvisoppgaver knyttet til følgende administrative områder:

 • Institusjonskontakt (EU, Forskningsrådet, Fullbright, nasjonale nettverk, osv)
 • Holde oversikt over søknadsmuligheter og deltakelsesregler
 • Gi løpende informasjon om utlysninger til enheter og forskere
 • Kurs/seminarer/workshops for forskere og administrasjon
 • Bistand til utforming, pre-evaluering og kvalitetssikring av søknader
 • Drive kompetanseprogrammer for forskere (Arctic MSCA-IF, H2020 Priority Program, ERC Mentoring, Aurora Outstanding osv)
 • Koordinere og gi innspill til finansieringskildenes strategier og EUs Scoping Papers (lobbying)
 • Administrere Prosjektetableringsstøtte (PES)
 • Lederstøtte; utforme strategiske mål og tiltak for å nå disse
 • Utarbeide maler, templater og håndbøker for søknadsskriving
 • Sekretariat for UiTs forskningsetiske utvalg
 • Kontaktpunkt mot Norsk senter for forskningsdata (NSD)
 • Oppfølging av varsel fra personombudet om mangelfull rapportering
 • Koordinere UiTs kompetansebygging innen etikk
 • Redaktør for UiTs Etikkportal – uit.no/etikk
 • Koordinere UiTs kompetansebygging innen akademisk frihet
 • Sekretariat for Scholars at risk ved UiT
 • Kontaktpunkt for SAIH ved UiT
 • Tilrettelegge for inn- og utreisende forskere
 • Forhandling, utarbeidelse og kvalitetssikring av nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler og kontrakter med forskningsinstitusjoner og næringsliv
 • Godkjenning av oppdragskontrakter
 • Følge opp institusjonelle samarbeidsavtaler om forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Kontaktpunkt mot Internasjonale studie- og nettverkssentre ved UiT
 • Norsk sekretariat for Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ)
 • Institusjonskontakt for FNs klimakonferanser
 • Kontaktpunkt for næringslivssamarbeid knyttet til innovasjon
 • Veiledning om IPR og opphavsrett
 • Saksbehandling av innmeldte oppfinnelser
 • Kontaktpunkt og oppfølging av UiTs kommersialiseringsaktør (Norinnova Technology Transfer)
 • Refordeling og oppfølging av UiTs rekrutteringsstillinger
 • Forvaltning av ph.d.-gradene
 • Arrangere informasjonsmøter for nye ph.d.-studenter
 • Arrangere doktorgradsmottakelsen
 • Forberede saker til UiTs klagenemnd som gjelder doktorgrad; klager og disiplinærsaker
 • Kvalitetssikring av doktorgradsdata før rapportering til DBH
 • Lage UiTs Doktorgradsbrosjyre
 • Drift av førstelektorprogrammet
 • Utvikling av internasjonalisering som virkemiddel for karriere; fagmiljø og ansatte
 • Evaluering og revisjon av retningslinjer for fordeling av FoU-termin
 • Kvalitetssikring og rapportering av UiTs resultater innen vitenskapelig publisering
 • Koordinering, opplæring og veiledning av fakultetenes superbrukere i Cristin
 • Integrasjon mellom Cristin og andre systemer ved UiT
 • Institusjonskontakt for Cristin
 • Institusjonskontakt Nasjonal infrastruktur for bibliometri
 • Koordinering av arbeidet med forvaltning av forskningsdata (lagring, arkivering og deling)
 • Redaktør for UiTs Forskningsdataportal
 • Saksforberedelser til universitetsstyret
 • Forvaltning av UiTs priser og æresdoktor
 • Løpende analyse av forsknings- og innovasjonsvirksomheten til UiT
 • Koordinering av Forsknings- og utdanningsmeldinga sammen med UTA
 • Besvare høringer og andre forespørsler
 • Sekretariat for Forskningsstrategisk utvalg
 • Sekretariat for ulike koordinerende forskningsadministrative fora (forskningsadministrativt forum, forum for forskerutdanning, EU-forum og Cristin-forum)
 • UiT-representant for Internasjonalt seminar i Tromsø
 • Informasjonsdeling med organisasjonen på nett, gjennom AFU-nytt og andre kanaler

 

[Loading...]


[Loading...]