Dekanat og ledelse ved NT fakultetet

Dekan
Arne O. Smalås
Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet, og er fakultetets talsperson utad. Dekan har faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Dekan er sekretær for fakultetsstyret, og skal i samråd med styreleder gi tilråding i de saker som legges fram for styret.

Prodekan forskning
Camilla Brekke, Professor, Institutt for fysikk og teknologi
Prodekan forskning er dekanens stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av utviklingen innen forskning og strategi for forskning ved fakultetet. Dette inkluderer forskerutdanning og oppfølging av forskerrekrutter, og hun er leder av fakultetets forskerutdanningsutvalg. Prodekan forskning er fakultetets representant i UiT sitt forskningsstrategiske utvalg, og er fakultetets kontaktpunkt mot eksterne forskningsaktører, herunder finansieringsinstitusjoner og samarbeidende forskningsinstitusjoner.

Prodekan for utdanning
Annfrid Sivertsen, Førstelektor, Institutt for kjemi
Prodekan for utdanning har et særlig ansvar for oppfølging av utdanningsvirksomheten ved fakultetet og skal følge opp strategisk utvikling innen feltet. Hun leder fakultetets Studieutvalg (SU), er fakultetets representant i UiT sitt strategiske utdanningsutvalg og faglig ansvarlig for rekrutteringsarbeidet ved fakultet. Prodekan for utdanning er også fakultetets primære kontakt mot eksterne aktører i utdanningssaker, herunder UHR, andre høyere utdanningsinstitusjoner, og skoleverket.

Prodekan for nyskaping
Alfred Hanssen, Professor, Institutt for geovitenskap
Prodekan for nyskaping har et særlig ansvar for å videreutvikle og synliggjøre fakultetets samfunnsmessige betydning, samt å ivareta relasjonene til næringsliv og randsoneinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han skal følge opp fakultetets innovasjonsstrategi og arbeide for å styrke fakultetets innovasjons- og kommersialiseringsevne. 

Fakultetsdirektør
John Arne Opheim
Fakultetsdirektør har ansvar for at alle administrative prosesser og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt og med høy kvalitet. Han skal også sørge for at HMS arbeidet ved fakultetet utøves på en fullt ut forsvarlig måte. I samråd med dekan skal han drive lederopplæring ved fakultetet, og følge opp arbeidet med utvikling av store sentre og prosjekt. Videre skal han delta i utarbeidelsen og oppfølging av årlige handlingsplaner for mål i strategien, og i arbeidet med styresaker. Han deltar også i arbeidet med realisering av viktige saker ved fakultetet, herunder samarbeid med andre institusjoner.

[Loading...]


[Loading...]