Om Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

NSDM er et tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning og slik bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har en aktiv hjemmeside og er etablert ved Institutt for samfunnsmedisin, og er assosiert medlem i Primærmedisinsk forskningsgruppe

Senteret sprang ut av en ordning knyttet til legeutdanning som skulle rekruttere og stabilisere gode leger uten for de store byene, etablert på slutten av 1990-tallet. Andre grupper helsepersonell, utdanning, helsereformer og utvkling av helsetjenestene er nå del av NSDM sitt brede interessefelt.

Den første nasjonale konferansen om distriktsmedisin var på Sommarøy i Tromsø i mars 2002. Fra 2007 har NSDM hatt en fast bevilgning i statsbudsjettet. NSDM er også endel av et internasjonalt forsker- og utdanningsnettverk for distriktene. 


Senteret ledes av senterleder Helen Brandstorp. Forskningsleder er Birgit Abelsen, Margrete Gaski er seniorforsker, Frank Remman er rådgiver, Tone Seppola-Edvardsen er forsker og Martin Bruusgaard-Harbitz er phD-student ved senteret.

I tillegg bidrar NSDM med finansiering, veiledning og annen støtte til et tyvetalls fagutvikling- og forskningsprosjekter i distriktskommuner i hele landet.

En bredt sammensatt styringsgruppe har overordnet ansvar for budsjett/regnskap og gir råd om faglig aktivitet. I tillegg har senteret et programråd som forvalter midlene i Program for forskning og fagutvikling. Utenom statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF.

Mer informasjon på vår hjemmeside:  www.nsdm.no 

 

[Loading...]


[Loading...]