Om NAFKAM

Formål og oppdrag

NAFKAMs hovedformål er å bidra til økt sikkerhet når pasienter gjør valg om bruk av helserelaterte tjenester utenfor den offentlige helsetjenesten, jfr Lov om alternativ behandling av sykdom mv.:

• NAFKAM skal gjennom egen forskning, bidrag til og koordinering av annen forskningsaktivitet på feltet sørge for utvikling av kunnskap om - og eventuelt hvordan - alternativ behandling kan være til hjelp ved sykdom og helseplager. 

• NAFKAM skal tilby  forskningsbasert og kvalitetssikret faktainformasjon om eventuell effekt og risiko ved utbredte alternative behandlingstilbud, for å bidra til informerte og kunnskapsbaserte helsevalg.

Senteret har også i oppgave å overvåke markedet av alternative behandlingstjenester og -produkter og varsle helsemyndighetene om eventuelle nye trender som kan true pasientsikkerheten; samt på forespørsel gi råd til folkevalgte, myndighetene og profesjonsgrupper i spørsmål om det alternative behandlingsfeltet. 

Målgrupper

Senterets hovedmålgrupper er:

  • pasienter og pårørende
  • presse og media
  • helsepersonell og alternative behandlere 

Rolle

NAFKAM skal i utførelsen av sitt oppdrag forholde seg upartisk og objektiv, og verken hemme eller fremme befolkningens bruk av alternativ behandling.

[Loading...]


[Loading...]