Tjenesteportefølje til Seksjon for forskning og utdanning

 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål
 • Lederstøtte
 • Bistå universitetsdirektøren i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret og iverksette vedtak
 • Bidra til at universitetet har administrative støttefunksjoner som understøtter våre mål
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling med øvrige enheter og nivåer ved universitetet
 • Bidra til at organisasjonen har høy administrativ kompetanse
 • Gi støtte til- og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Rådgivning ovenfor fakultetene
 • Løpende analyse av forsknings-, utdannings og innovasjonsvirksomheten til UiT
 • Koordinering av Forsknings- og utdanningsmeldinga
 • Besvare høringer og andre forespørsler
 • Juridisk bistand
 • Informasjonsdeling med organisasjonen på nett, gjennom SUF-nytt og andre kanaler
 • Forvaltning av UiTs priser og æresdoktorat (ansvar må avklares)
 • Sekretariat for:
  • Forskningsstrategisk utvalg
  • Forskningsadministrativt forum
 • Være universitetets bindeledd mellom arbeids- og samfunnsliv og fagmiljøene
 • Være universitetets portal mot landsdelens arbeids- og næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og virksomheter
 • Intern og ekstern informasjon vedrørende samarbeid med arbeidslivet
 • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i samarbeidsprosesser i Nord-Norge
 • Initiering og oppfølging av institusjonsavtaler med eksterne samarbeidspartnere
 • Støtte til UiTs viserektorer gjennom kartleggings- og analyseoppgaver, forberedelser og deltakelse på møter og støttefunksjoner i ulike faglige prosjekter
 • Ansvar for gjennomføring av kandidatundersøkelser
 • Bygge broer mellom fagmiljøer og arbeids- og næringsliv i utviklingen av både ordinære studietilbud og etter- og videreutdanningstilbud
 • Bistå fagmiljøer med innspill og støtte når det gjelder rammeverk for studentsamarbeid, etablering av praksis i utdanninger og utvikling av oppgavesamarbeid
 • Drive internshipordningen og arrangere Arbeidslivsdagen
 • Sekretariat for:
  • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
  • Peter F. Hjort seminaret
 • Utvikling og drift av kvalitetssystem for utdanning for bachelor, master og doktorgrad, herunder også utfyllende retningslinjer, veiledninger og annen støtte
 • Forvaltning av UiTs doktorgradsforskrifter
 • Ressursgruppe for studieprogram-/studieplanarbeid (ledes av UTA, representanter fra alle fakulteter)
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag til universitetsstyret om akkreditering og oppretting av studietilbud
 • Forberede saker til UiTs klagenemnd som gjelder doktorgrad; klager og disiplinærsaker
 • Oppfølging og støtte i forbindelse med studietilsyn (interne og ekstern)
 • Refordeling og oppfølging av UiTs rekrutteringsstillinger
 • Karrierefremmende tiltak:
  • Merittering av undervisning
  • Drift av Førstelektorprogrammet
  • Forvaltning av retningslinjer for fordeling av FoU-termin
 • Sekretariat for og deltakelse i ad hoc-prosjekter innenfor utdanningsområdet
 • Koordinering av søknader om prosjektmidler internt og nasjonalt
 • Arrangere informasjonsmøter for nye ph.d.-studenter
 • Arrangere doktorgradsmottakelsen
 • Lage UiTs Doktorgradsbrosjyre
 • Sekretariat for:
  • Strategisk utdanningsutvalg
  • Læringsmiljøutvalget
  • Forum for forskerutdanning
 • Lede og koordinere fellestjenesten for ekstern finansiering
 • Holde oversikt over søknadsmuligheter og deltakelsesregler
 • Gi løpende informasjon om utlysninger til enheter, ledere og forskere
 • Kurs/seminarer/workshops for forskere og administrasjon
 • Bistand til utforming, pre-evaluering og kvalitetssikring av søknader
 • Koordinere og gi innspill til finansieringskildenes strategier og EUs Scoping Papers (lobbying)
 • Karrierefremmende tiltak:
  • Aurora Outstanding
  • Aurora Centres
  • ERC mentoring program
  • Arctic MSCA-IF
  • H2020 Priority Program
 • Administrere Prosjektetableringsstøtte (PES)
 • Utarbeide maler, templater og håndbøker for søknadsskriving
 • Institusjonskontakt (EU, Forskningsrådet, nasjonale nettverk, osv)
 • Sekretariat for:
  • Forum for ekstern finansiering
 • Oppfølging av varsel fra personombudet om mangelfull rapportering
 • Koordinere UiTs kompetansebygging innen etikk
 • Redaktør for UiTs Etikkportal – uit.no/etikk
 • Koordinere UiTs kompetansebygging innen akademisk frihet (ansvar må avklares)
 • Sekretariat for Scholars at risk ved UiT (ansvar må avklares)
 • Internasjonalt seminar (ansvar må avklares)
 • Kontaktpunkt mot Norsk senter for forskningsdata (NSD)
 • Sekretariat for:
  • Forskningsetisk utvalg
 • Motivasjon av forskere og fagmiljøer til å satse på innovasjon og entreprenørskap
 • Kompetansebygging for forskere og administrasjon
 • Redaktør for UiTs innovasjonsportal
 • Veiledning og bistand om IPR og opphavsrett
 • Saksbehandling av innmeldte oppfinnelser
 • Kontaktpunkt for næringslivssamarbeid knyttet til innovasjon
 • Kontaktpunkt og oppfølging av UiTs kommersialiseringsaktør (Norinnova Technology Transfer)
 • Kvalitetssikring og rapportering av UiTs resultater innen vitenskapelig publisering
 • Koordinering, opplæring og veiledning av fakultetenes superbrukere i Cristin
 • Integrasjon mellom Cristin og andre systemer ved UiT
 • Koordinering av arbeidet med forvaltning av forskningsdata (lagring, arkivering og deling)
 • Redaktør for UiTs Forskningsdataportal
 • Institusjonskontakt for Cristin
 • Institusjonskontakt Nasjonal infrastruktur for bibliometri
 • Sekretariat for:
  • Cristin-forum

[Loading...]


[Loading...]