Kort om KUN

Felles stabsbildeKUN.jpg

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble 1.9.18 del av VID vitenskapelige høgskole og er organisert som et senter i Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag i VID.

KUN har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (UiT), og samarbeider tett med Institutt for historie og religionsvitenskap, Kunstfaglig fakultet ("Konservatoriet"), Universitetet NORD.


BAKGRUNNEN FOR KUN:

Kirkelig utdanningssenter nord i Tromsø gir ettårig praktisk-kirkelig utdanning til diakon, kateket, kantor og prest. Utdanningen legger vekt på tverrfaglighet, nordnorske forhold og praksisorientering i virksomheten. Mange av studentene går på samlingsbasert deltidsstudium over noe lengre tid.

Senteret ble igangsatt som et fireårig prosjekt fra 1998, finansiert over statsbudsjettet. De første studenter ved Praktisk-kirkelig utdanning begynte høsten 1999. I 2003 ble KUN permanentisert. KUN ligger i dag  formelt under Praktisk-teologisk seminar i Oslo, men har eget styre og stor grad av selvstendighet.

KUN har et nært samarbeid med instanser som Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR)ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (UiT), Kunstfaglig fakultet - Konservatoriet ved UiT, Universitetet i Nordland og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo om henholdsvis presteutdanning, kantor /organistutdanning, kateketutdanning og diakonutdanning. I alle disse utdanningene står KUN for den praktisk-kirkelige delen av utdanningen. Full preste-, kantor-, diakon- og kateketutddaning gis nå i landsdelen (med unntak av noen deler av diakonutdanningen på masternivå). Det er også mulig å ta deler av utdanningen i Nord-Norge, andre deler i Sør-Norge. Mange studerer på deltid ved KUN. Ta kontakt med KUN for å få forslag til å designe ditt utdanningsløp!

Les mer om bakgrunnen for opprettelsen av Kirkelig utdanningssenter nord.


[Loading...]


[Loading...]