Forskning ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har 22 fast tilsatte i vitenskapelige stillinger og flere stipendiater som underviser og forsker over et variert og vidt felt.

Instituttets satsingsområde er praktisk filosofi, som spenner fra analysen av enkelthandlinger til presserende overnasjonale og globale spørsmål.

Viktige studiefelt er etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi, men forskningsområder som rettsfilosofi, feministisk filosofi og økofilosofi hører også inn under praktisk filosofi.

Også andre sentrale temaer innen det filosofiske fagfeltet inngår i forskningsaktiviteten ved instituttet. Slik som hermeneutikk; fenomenologi og eksistensfilosofi; pragmatikk og språkfilosofi; estetikk; antikkens filosofi. Instituttet har faglige kontakter i utlandet, spesielt England, Portugal, Tyskland og USA.

Noen av våre prosjekter

Samisk og urfolksforskning

Forskergruppen i samisk og urfolksforskning har en flerfaglig sammensetning, der både historie, samfunnsfag, språk, litteratur og kunstvitenskap er med.


Våre prosjekter

Vi har 3 forskningsprosjekter ved enheten: