Seksjon for kulturvitenskap

Seksjon for kulturvitenskap omfatter fagområdene arkeologi, antropologi/samisk etnografi, etnologi/kulturhistorie, historie og tradisjonsmusikk.  Det drives innsamling, forskning, undervisning og formidling innenfor alle fagområdene

Tromsø Museum-Universitetsmuseet er gitt forvaltningsmyndighet for gjenstander som er eldre enn reformasjonen (år 1537) i Nord-Norge nord for Rana, samt for alle mynter som er eldre enn 1650.  Loven omfatter også samiske gjenstander og gjenstander som er funnet under vann eldre enn 100 år.  Til å ivareta de arkeologiske samlingene har seksjonen tilsatt arkeologer med kompetanse innenfor ulike forhistoriske perioder.

Konserveringslaboratoriet har ansvar for dokumentasjon, konservering og bevaring av de kulturhistoriske samlingene.

Museet har også ansatt båtbygger som har som hovedoppgave å holde ved like og lære videre ferdighetene og kunnskapen om bygging av landsdelens lokale båttype, nordlandsbåten.  Han driver også ytterligere forskning, tradisjonsinnsamling og formidling rundt båtbygging i landsdelen og landet ellers.

 

Forskning

Seksjonen har et særlig ansvar for forskning omkring samisk kultur og historie.  I dag er samenes kulturelle utfoldelse og etnopolitiske virksomhet stadig mer preget av fellesskapet med 4. verdens folkeslag, og seksjonens virksomhet omfatter derfor også dette feltet, med særlig vekt på det subarktiske området.

Forskningen omkring Nord-Norges nyere kulturhistorie er basert på ulike tilnærminger og faglige perspektiver. Stikkord her er båter og kystkultur, kulturminnekunnskap, lokal og regional identitet, naturvern og tradisjonell ressursbruk, kvenkulturens materialisering, samt tradisjonsmusikk i et multikulturelt perspektiv. Forskningen er knyttet til hele Nordkalotten.

Den arkeologiske forskningen omfatter alle perioder i Nord-Norges forhistorie, fra steinalder fram til nyere tid. Flere av arkeologene er engasjert i internasjonale forskningsprosjekter. I forbindelse med forvaltningen av kulturminneloven forbereder og gjennomfører seksjonen både større og mindre utgravningsprosjekter.

 

Forvaltning

Tromsø Museum-Universitetsmuseet er gitt forvaltningsmyndighet for gjenstander som er eldre enn reformasjonen (år 1537) i Nord-Norge nord for Rana, samt for alle mynter som er eldre enn 1650.  Loven omfatter også samiske gjenstander og gjenstander som er funnet under vann, begge eldre enn 100 år.  Siden 1996 har seksjonen hatt spesielt fokus og innsats rettet mot bergkunst i Nord-Norge.

Museet har også status som sjøfartsmuseum og har ansatt en egen marinarkeolog.  I samarbeid med Riksantikvaren, fylkeskommuner, Sametinget og kommuner samt private tiltakshavere, forbereder og gjennomfører Seksjon for kulturvitenskap utgravninger i forbindelse med søknader om dispensasjon fra Kulturminneloven både på land og under vann i Tromsø Museums distrikt.

Gjennom forvaltningsrelatert arbeid har seksjonen påtatt seg en rekke større forskningsprosjekter.  Større avsluttede prosjekter omfatter de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, undersøkelser i forbindelse med planer om et LNG-anlegg på Slettnes på Sørøya, samt utgravningene på Melkøya utenfor Hammerfest, der LNG-anlegget til slutt ble bygd.  Blant større pågående prosjekter finner vi Tønsnesprosjektet og Kveøyaprosjektet.

 

KULTURHISTORISKE SAMLINGER

Arkeologi
De arkeologiske samlingene omfatter mer enn 12 000 nummer som igjen omfatter over 500 000 gjenstander fra steinalder, bronsealder/tidlig metalltid, jernalder og middelalder.  Samlingene er digitalisert og tilgjengelig i Gjenstandsbasen, en nasjonal database som drives av Universitetsmuseenes IT-organisasjonMusit.  Samlingene omfatter også et topografisk arkiv som inneholder opplysninger om funn og fornminner i Tromsø Museums distrikt.


 

Samisk etnografi
Samisk etnografiske samlinger
og arkiv består av gjenstander, en antikvarisk boksamling, muntlig informasjon og en rekke arkiver.  Samlingene omfatter også gjenstander og dokumentasjon med tilknytning til urfolksgrupper andre steder i verden, med særlig vekt på det subarktiske området.  I løpet av 2009 vil hele gjenstandssamlingen være søkbar iFotoarkivet.

 


Nyere kulturhistorie

Gjenstandssamlingen omfatter hovedsakelig gjenstander fra nordnorsk fiskerbondekultur.  I løpet av 2009 vil hele samlingen være søkbar i Fotoarkivet.

Øvrige samlinger omfatter lydbånd-intervju, feltrapporter, privatarkiv og antikvariske bøker.

 


Kirkekunst

Tromsø Museum har en fin samling av kunst fra nordnorske kirker.  Samlingen inneholder mange gjenstander fra middelalderen (perioden ca. 1000-1537), og som er produsert i Tyskland, hovedsakelig i Lübeck.  Herfra ble de eksportert til hele det hanseatiske området omkring Østersjøen og Nordsjøen.  Museets kirkekunst er søkbar i museets fotobase.

Myntsamlingen
Mynt- og medaljesamlingen ble opprettet samtidig med Tromsø Museum i 1872.  Samlingen omfatter ca. 2750 mynter, hvorav de eldste stammer fra vikingtiden.  Tromsø Museum-Universitetsmuseet er forvaltningsmuseum for mynter eldre enn 1650.

 

 

Nordnorsk folkemusikksamling
Samlingen har ansvar for arbeid med tradisjonsmusikk i Nord-Norge, både norsk-, samisk- og finskspråklig tradisjon. Samlingen er et senter for musikketnologisk forskning med tilknytning til landsdelen.  Det arbeides med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling.  Det er også det norske hovedarkivet for samisk tradisjonsmusikk.


 

Fotoarkivet
I Tromsø Museums fotobase finnes over 70 000 fotografier fra 1850-tallet og fram til i dag.

Mesteparten av fotografiene er fra Nordland, Troms og Finnmark, men basen inneholder også bilder fra resten av landet og verden for øvrig. Helt siden 1960-tallet har Tromsø Museum drevet med en aktiv dokumentasjon av nordnorsk hverdagsliv. Vår fotosamling forteller noe om livsformer og kultur som er borte, samtidig som vi har fokus på å dokumentere nordnorsk samtid - morgendagens historie.

Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og innlegging av foto, både fra vår egen fotosamling på totalt 300 000 fotografier og av nytt materiale vi får inn.  I løpet av 2009 vil fotos av 9000 gjenstander fra Kulturvitenskapelig seksjon være tilgjengelig.

Kvenarkivet
Samlingen inneholder dokumentasjon fra ulike forskningsprosjekt og består særlig av intervjuer, korrespondanse og ulike rapporter.  Materialet er samlet inn i perioden 1950-2000.

Kulturhistorisk laboratorium
Kulturhistorisk laboratorium ved Tromsø Museum har ansvar for konservering og bevaring av alt gjenstandsmateriale tilknyttet samlingene ved Seksjon for Kulturvitenskap.

Arbeidet ved kulturhistorisk laboratorium omfatter tilstandsvurdering, dokumentasjon, analyse av gjenstandsmateriale og aktiv/preventiv konservering. Røntgenfotografering benyttes som standard dokumentasjonsverktøy ved undersøkelse av arkeologiske metallgjenstander.  For tiden pågår et omfattende arbeid som skal sikre samlingene for ettertiden (Revita-prosjektet.)

 

Ansatte ved Seksjon for kulturvitenskap:


[Loading...]

Skip to main content