Velkommen til Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon

Velkommen!

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved HSL-fakultet. Det gis administrative tjenester til fakultetsledelsen, institutter og fagmiljø innen forsking og utdanning. Seksjonen har ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium) og har også har ansvar for førstelinjetjenesten og sørvis til studenter og ansatte.

Kommunikasjons- og medierådgivning er videre en del av seksjonens arbeidsområde. Dertil driver seksjonen med studentrekruttering, har ansvar for nyhetsformidling internt og eksternt og tilbyr også fakultetets ansatte støtte til grafisk formgiving.

Til seksjonen ligger også HSL-fakultetets trykkeri som tilbyr trykking av ulike publikasjoner.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon:


[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content