Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer til hjemmeoppgaver ved graden master i rettsvitenskap

Besvarelsen skal være et selvstendig arbeid. Kildehenvisningene skal være presise og etterprøvbare.

 

Selvstendighet.

Kravet til selvstendig arbeid innebærer at den enkelte student selv skal ha bestemt og funnet frem til innholdet i sin besvarelse, og selv skal ha formulert besvarelsen. Det er i strid med selvstendighetskravet å få en annen til å skrive hele eller deler av oppgaven for seg, eller å skrive av hele eller deler av en annens oppgave. Det er heller ikke tillatt å sitere fra eller gjengi juridisk litteratur eller andre rettskilder uten å henvise til kildene, slik at argumentene eller synspunktene fremstår som ens egne.

 

Det er tillatt muntlig å diskutere hjemmeoppgaver med andre studenter og med hvem man måtte ønske. Herunder er det tillatt å diskutere oppgavens faktum, disponering av oppgaven og ulike rettslige spørsmål som oppgaven reiser.

 

Samarbeid som resulterer i helt eller delvis identiske besvarelser er ikke tillatt. Plagiering av andres arbeid anses som fusk og kan føre til reaksjoner etter reglene i universitets – og høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

 

Kildehenvisninger.

Alle skriftlige hjemmeoppgaver skal inneholde så presise kildehenvisninger som mulig. Henvisninger til og sitater fra dommer, forarbeider, bøker eller artikler skal normalt angi nøyaktig tittel, utgave, årstall og sidetall. Dette gjelder også elektroniske kilder, hvor minimumsreferansen skal inneholde navn på nettsted/nettside, url og dato for bruk av kilden.  Også ved gjengivelser av argumenter eller synspunkter fra bestemte kilder skal det henvises nøyaktig til kildene. Det er ikke tilstrekkelig å vedlegge kildeliste.

 

Manglende kildehenvisning som gir grunn til å tro at studenten forsøker å gi inntrykk av selv å ha resonnert seg frem til noe som er hentet fra en kilde, er brudd på selvstendighetskravet og kan bli ansett som fusk, jf. uhl §§ 4-7 og 4-8. Manglende eller utilstrekkelig kildehenvisning som gjør det vanskelig å kontrollere riktigheten av det som anføres, medfører trekk ved bedømmelsen selv om det ikke er grunn til å tro at det foreligger fusk.

 

Vedtatt av Studieutvalget 14.02.07 - SU sak 17-07
Ansvarlig for siden: Kjersti Dahle
Sist oppdatert: 16.11.2016 15:03