Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis

Vedtatt 09.09.09 av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet, med hjemmel i forskrift av 12.12.08 for studier ved Universitetet i Tromsø (SU 58-09). Endret ved sak SU 25-11, SU 53-11, SU 26-12, SU 41-12, SU 14-14, SU 7-16 og SU 32/18. Sist endret 06.06.2018.


Innhold

1. Generelle bestemmelser
2. Formål
3. Gjennomføring av obligatorisk praksis
4. Særplass og dispensasjon
5. Praksisrapporten
6. Sensur

1. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 - 1
I dette reglement forstås med

a) Kontaktlærer: Faglig ansatt ved Det juridiske fakultet med særlig ansvar for studenten i praksisperioden.
b) Praksisveileder: Jurist ansatt ved praksisstedet med særlig ansvar for studenten i praksisperioden.
c) Praksisplan: Oversikt fra praksisstedet over de oppgaver studenten vil ha i løpet av praksisperioden.
d) Særplass: Plass forbeholdt studenter som oppfyller nærmere bestemte vilkår.

§ 1 - 2
JUR-3005 må være godkjent senest en uke før skoleeksamen på 4. avd. master, jf. studieplanen for graden master i rettsvitenskap. Praksisperioden gjennomføres normalt over 4 uker på høstsemesteret på 4. avdeling. Det er ikke adgang til å ta spesialfag i høstsemesteret på 4. avdeling, unntatt for de som har godkjent praksis. Fagene JUR-3608 (Rettshjelp I) og JUR-3612 (Prosedyrekonkurranse) er unntatt fra dette.


2. FORMÅL

§ 2 – 1
Formålet med praksisordningen er å gi studentene en innføring i praktisk juridisk arbeid samt fremme forståelsen av hvilke krav ulike yrkesoppgaver stiller til juridisk kompetanse.


3. GJENNOMFØRING AV OBLIGATORISK PRAKSIS

§ 3 - 1 Godkjenning og tildeling av praksisplasser
Et minstekrav for godkjennelse av praksisplass er at vedkommende kontor driver juridisk virksomhet under ledelse av minst en jurist. Aktuelle praksiskontor må gi et generelt tilsagn om praksisplass for den enkelte praksisperiode.

Det juridiske fakultet tildeler praksisplasser. Praksisplasser tildeles normalt i Nord-Norge. Praksisplass annetsteds kan tildeles når praksisplass i Nord-Norge ikke kan skaffes, når vilkårene for særplass er oppfylt eller i andre særlige tilfeller. I særlige tilfelle kan det opprettes praksisplasser i utlandet.

§ 3 - 2 Obligatorisk praksisforberedende undervisning
I forkant av praksisperioden skal studentene delta på obligatorisk praksisforberedende undervisning.

Den praksisforberedende undervisning inneholder følgende emner:
- formålet med praksisordningen
- rettspolitiske og rettssosiologiske problemstillinger i praksis
- yrkesetiske problemstillinger
- utforming av praksisrapport
- praktisk informasjon om praksisperioden

§ 3-3 Studentens plikter
Studenten plikter å kontakte praksisstedet så snart som mulig etter at plassvalget er foretatt. Studenten plikter å kontakte kontaktlærer ved fakultetet i forbindelse med rapportskriving, for å diskutere rapportens innhold.

§ 3 - 4 Arbeidet ved praksiskontoret
Studenten skal delta i praktisk juridisk arbeid for å få best mulig innblikk i hvordan jussen fungerer i det praktiske liv. I og med at studenten ikke er lønnet, skal hun/han ikke brukes som vanlig arbeidskraft.

Praksisperioden skal gi innsikt i kontorets arbeidsoppgaver, organisering og saksbehandling; herunder klienters og parters problemoppfatning, praktisk juridisk analyse og fremgangsmåter for å løse sakene.

Relevante arbeidsoppgaver bør være saksutredning, utforming av forslag til brev, prosesskrifter eller avgjørelser m v. Studenten bør trekkes inn i faglige diskusjoner som har tilknytning til de daglige gjøremål ved kontoret. Studenten bør også få være til stede ved konferanser, befaringer, rettsmøter etc.

Studenten arbeider vanlig arbeidsdag ved praksiskontoret. Fravær av betydning rapporteres til fakultetet.

§ 3 - 5 Praksiskontorets plikter
Praksiskontoret skal utarbeide en plan for de aktiviteter som studenten skal være med på. Planen sendes fakultetet senest 2 uker før praksisstart. En jurist ved kontoret skal utpekes som studentens veileder.

§ 3 - 6 Praksisveileders plikter
Praksisveileder skal avsette tid til veiledning minimum tilsvarende 2 x 45 min. pr uke.

Studenten har krav på veiledning fra praksisveileder om arbeidet ved praksiskontoret, jf § 3-4, samt om emnevalg, emneavgrensning og om opplegget av rapporten for øvrig. 

§ 3 - 7 Kontaktlærers plikter
Studenten skal ha en fast kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer og student bør avtale faste kontakttider.

Studenten har krav på veiledning fra kontaktlærer om emnevalg, emneavgrensning og om opplegget av rapporten for øvrig. Kontaktlærer skal, i samråd med studenten, fastsette frist for innlevering av utkast til praksisrapport.

§ 3 - 8 Praksisrapport og vurdering av praksis
Praksisperioden skal avsluttes med en rapport og en egen vurdering av praksisen, se kapittel 5 og 6.

4. SÆRPLASS OG DISPENSASJON

§ 4 - 1 Særplass
Særplass på et bestemt sted kan innvilges på grunnlag av tvingende sosiale, familiære eller helsemessige grunner som f. eks.
- enslig forsørger
- omsorgsansvar for barn under og i skolepliktig alder
- spesielle personlige/sosiale forhold (sykdom eller andre særlige grunner).

Ved søknad om særplass må relevant dokumentasjon vedlegges.
Søknad om særplass m v sendes fakultetet innen fastsatt frist.

§ 4 - 2 Dispensasjon fra vedtatt praksistidspunkt
Det kan gjøres unntak fra vedtatt praksistidspunkt dersom særlige grunner tilsier dette. Studenter som søker om dette må som utgangspunkt selv finne praksisplass og få denne godkjent av fakultetet innen en fastsatt frist.

§ 4 - 3 Fritak fra obligatorisk praksisforberedende undervisning
Fakultetet kan gi fritak fra plikten til deltagelse på praksisforberedende undervisning på grunnlag av sykdom eller andre særlige grunner. Legeattest eller annen relevant dokumentasjon må leveres fakultetet senest 48 timer etter avholdt undervisning.

§ 4 - 4 Jusshjelpa
Studenter som har gjennomført eller gjennomfører engasjement ved Jusshjelpa i Nord-Norge, kan søke om å få dette godkjent som obligatorisk praksis. Engasjementet må ha en varighet på minst 1,5 semester. Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge sender samlet søknad om godkjenning til fakultetet innen fastsatt frist.

Studenter som påbegynner sitt engasjement ved Jusshjelpa samme semester som praksisperioden, må levere praksisrapport i midten av vårsemesteret på 4. avdeling.

§ 4 - 5 Dispensasjon
Studieutvalget kan dispensere fra reglementet dersom sterke grunner tilsier det.

5. PRAKSISRAPPORTEN

§ 5 - 1
Praksisrapporten skal være et selvstendig arbeid. Dette er ikke til hinder for at studenten diskuterer så vel rapportens innhold som form med andre. For øvrig gjelder “Retningslinjer til hjemmeoppgaver ved graden master i rettsvitenskap”.

§ 5 - 2
Rapporten skal innledningsvis gi en kort oversikt over de arbeidsoppgaver og saker studenten har hatt i praksisperioden.

Hoveddelen av rapporten skal være en grundig analyse av en eller flere aktuelle saker eller juridiske problemstillinger studenten har kommet i kontakt med på praksisplassen. Analysen skal omfatte det problem som ligger til grunn for saken, de faktiske forhold som er av betydning og de rettsreglene som kommer til anvendelse.

Studenten skal finne fram til og gjennomgå relevante rettskilder. Rapporten skal gi uttrykk for hvilke løsninger som kan være aktuelle etter gjeldende rett.

Dersom saken ligger til rette for det, bør studenten også gi en rettspolitisk vurdering av de løsninger han/hun er kommet frem til. Studenten kan videre gi rettssosiologiske synspunkter på saken(e) eller andre problemstillinger han/hun er kommet i kontakt med i praksisperioden.

Det er også anledning til å trekke inn yrkesetiske spørsmål.

§ 5 - 3
Rapportens lengde vil avhenge noe av de problemer/saker studenten har behandlet, men skal maksimalt ha en lengde på 10 sider. Rapporten skal følge de formelle kravene som er fastsatt i Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §6 andre ledd. Rapporten blir ikke sendt til sensur dersom de formelle kravene ikke er overholdt. 

§ 5 - 4
Fjerdeavdelingsansvarlig kan gi dispensasjon fra innleveringsfristen dersom særlige grunner foreligger.

§ 5 - 5
Rapportens forside skal inneholde følgende:

- Praksisveileder og praksisstedets navn
- Tildelt praksiskandidatnummer

6. EVALUERING AV PRAKSISEN

§ 6-1
Studenten skal foreta en kort, skriftlig vurdering av praksisen som leveres fakultetet sammen med rapporten.

7. SENSUR

§ 7-1

Krav til godkjent JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis, er:

a)   Godkjent deltagelse på praksisforberedende undervisning

b)   Godkjent gjennomført praksisperiode

c)   Godkjent praksisrapport

Spørsmålet om godkjenning av praksisrapporten bedømmes av studentens kontaktlærer. Vurderingsuttrykket er godkjent / ikke godkjent. For å få godkjent må rapporten minst ha et nivå som tilsvarer karakteren D. Bedømmelsen skal gjøres skriftlig og skal inneholde en begrunnelse for standpunktet. For å sikre samsvar mellom veiledningen studentene mottar underveis og bedømmelsen, skal både juss, metode og fremstilling kommenteres i begrunnelsen.

Bedømmelsen skal gjøres tilgjengelig for studentene i ettertid.

§ 7 - 2
Hvis gjennomføringen av praksisperioden ikke blir godkjent, må studenten ha ny praksisperiode.

§ 7 - 3
Hvis gjennomføringen av praksisperioden blir godkjent, men ikke praksisrapporten, settes en frist på 2 uker for innlevering av ny rapport. Studenten kan i slike tilfeller få tildelt ny kontaktlærer.

Hvor særlige grunner foreligger, kan fjerdeavdelingsansvarlige innvilge forlenget frist.

§ 7 - 4
Er det satt frist for innlevering av ny praksisrapport må studenten ha ny praksisperiode dersom ny rapport ikke blir levert innen den fastsatte frist.

Det samme gjelder om det blir levert ny rapport som ikke blir godkjent.

 

 
Ansvarlig for siden: Sunniva Solheim Alvestad
Sist oppdatert: 21.02.2019 12:34