Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap

Vedtatt 20.11.03 av styret ved Det juridiske fakultet med hjemmel i forskrift § 2 i forskrift for studier av 03.04.03. Sist endret 20.12.2019 av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet med hjemmel i § 2 i forskrift for studier av 12.12.2008 ved Universitetet i Tromsø og i § 2 i forskrift for eksamener av 1.8.2009 ved Universitetet i Tromsø. Den 23.10.2019 ble det i sak SU 63/19 vedtatt følgende overgangsbestemmelse av prodekan utdanning på fullmakt fra Studieutvalget: For eksamener som avvikles høsten 2019 gjelder fakultetets eksisterende reglement om tillatte hjelpemidler ved eksamen, men i tillegg vil eksamensmodulen i Lovdata være tillatt som hjelpemiddel. For 5. avdeling gjelder de hjelpemidlene som fremkommer av bokkontrollskjemaet og/eller emnebeskrivelsen til faget. For innarbeiding i eksamensmodulen i Lovdata gjelder Lovdata sine henvisningsregler.

 


 

 

KAP.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Innledning
1. I løpet av studiet må studenten velge blant alternativene i den valgfrie del, slik at stor masteroppgave, eller liten masteroppgave i kombinasjon med utenlandsstudier, spesialfag, og spesialfag ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) utgjør minst 60 studiepoeng.

Stor masteroppgave skrives i løpet av to semester, med oppstart enten i høstsemesteret eller i vårsemesteret. Liten masteroppgave skrives i løpet av ett semester, enten i høstsemesteret eller i vårsemesteret. Det er mulig å kombinere masterskriving og spesialfag i samme semester.

2. Fag som tas utenom fakultetet må godkjennes.
Fakultetet skal forhåndsgodkjenne fag som tas i forbindelse med utenlandsstudier samt spesialfag fra UiB og UiO som skal inngå i den valgfrie del. I særlige tilfeller kan etterfølgende godkjenning gis.

§ 2 Godskriving og faglig godkjenning

1. Fakultetet kan godskrive beståtte emner for hele eller deler av valgfri del i den utstrekning emnene oppfyller de faglige kravene og det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er avlagt ved annen institusjon, jf. Universitets og høyskoleloven § 3-5. Godskriving av masteroppgave gis dersom studenten har skrevet oppgave som i innhold, omfang og dybde tilsvarer det som er beskrevet i §§ 13(1), 15 og 16. Det må søkes om forhåndsgodkjenning av oppgaver som skal skrives under utenlandsopphold. Ved innvilget søknad vil emnet bli innpasset i graden. 

2. Fakultetet kan gi fritak for 15 studiepoeng på grunnlag av eksamen på minst 60 studiepoeng fra universitet eller høyskole innenfor samfunnsvitenskap eller økonomi.
Det er opp til søkeren å dokumentere at avlagt eksamen kan gi grunnlag for fritak.

3. Deltagelse i internasjonale eller nasjonale prosedyrekonkurranser kan gi fritak i valgfri del med 15 studiepoeng, forutsatt at deltagelsen er forhåndsgodkjent og at studenten har bestått prøving i etterkant av konkurransen.

4.Søknaden om godskriving og fritak må sendes skriftlig til fakultetet senest en måned før registreringsfristen i eksamenssemesteret for femte avdeling.

§ 3 Klage
De alminnelige klageregler og -frister for universitetseksamener gjelder.
1. Jf. forskrift for eksamener ved Universitet i Tromsø §§ 44-46

§ 4 Vitnemål

Tittel og karakter på masteroppgaven føres på vitnemålet. Det samme gjelder for karakter på spesialfag. Når masteroppgaven er et gruppearbeid skal det opplyses om dette. Når den valgfrie delen består av spesialfag fra UiO, UiB eller utenlandsstudier, føres dette på vitnemålet uten angivelse av resultat. Se også studieplanen. 

KAP. 2 FAKULTETETS SPESIALFAG

§ 5 Adgangen for andre enn jusstudenter ved Universitetet i Tromsø til å ta spesialfag

Fakultetet kan etter søknad tillate at andre enn jusstudenter ved Universitetet i Tromsø tar eksamen i spesialfag.

§ 6 Arbeidskrav

Et spesialfag kan ha ett eller flere arbeidskrav. Eventuelle arbeidskrav vil fremgå av de aktuelle fagenes emnebeskrivelse.

§ 7 Eksamen

1. Prøveformen for det enkelte spesialfag fastsettes i emnebeskrivelsen for faget.
2. Eksamen i spesialfag holdes i slutten av semesteret. Fakultetet kan fastsette nærmere regler for gjennomføringen av eksamen.
3. For å kunne melde seg opp til spesialfag må studenter ved Det juridiske fakultet ha bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap.
4. Eksamensmodulen til Lovdata Pro er tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen og den muntlige prøven ved hjemmeeksamen. For innarbeidelse av eksamensmodulen til Lovdata gjelder henvisningsmerknadene til Lovdata. Bevisst eller grovt uaktsom omgåelse av de rammene som Lovdata setter for hva som er tillatte uthevinger, understrekninger og henvisinger, anses som fusk.

Øvrige tillatte hjelpemidler for skoleeksamen og den muntlige prøven ved hjemmeeksamen, fremgår av det til enhver tid gjeldende bokkontrollskjemaet for femteavdeling. Endringer i bokkontrollskjemaet besluttes av avdelingsleder for femteavdeling.

§ 8 Oppgaveutvalg

1. De som underviser i faget plikter, i samråd med fagansvarlig, å levere minst to forslag til eksamensoppgave. Lærerne ved fakultetet har også rett til å levere forslag.
2. Oppgaveutvalget for femteavdeling godkjenner oppgaver til ordinær eksamen, samt til utsatt prøve og kontinuasjonseksamen for spesialfagene.
3. Oppgaveutvalget for femteavdeling består av avdelingsleder og en fast vitenskapelig ansatt.

§ 9 Sensur av spesialfag

1. Sensur foretas av to sensorer. Den fagansvarlige bør være en av sensorene.1
2. Hvor det er bestemt at et spesialfag skal evalueres med både skriftlig og muntlig eksamen, innkalles kandidater som har bestått skriftlig eksamen til muntlig prøve.
3. Etter at muntlig prøve er avlagt, fastsettes karakteren i samsvar med vurderingsuttrykk A - F.2
Sensorene har mulighet til å fastsette karakteren F også etter at muntlig prøve er avlagt.
4. Dersom sensorene ikke blir enige om bedømmelsen, skal en tredje sensor, som skal være ekstern, trekkes inn. Sensuren fremkommer ved felles enighet, eller ved at to av sensorenes standpunkt blir utslagsgivende. 
5. Eksamensnummeret til eksamenskandidaten, men ikke navn, skal stå på den skriftlige besvarelsen. Kandidatens navn skal ikke gjøres kjent for sensorene før de har avsluttet den skriftlige delen av sensuren
1.Jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 femte til syvende ledd, og forskrift for eksamener ved Universitet i Tromsø § 39. 2.Jf. § 36 i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, og utfyllende beskrivelser vedtatt av fakultetsstyret 11.06.03 (JF 41/03)

§ 10 Kontinuasjon
Kandidater som fremstiller seg til eksamen i spesialfag og blir bedømt til karakteren F (ikke bestått) har rett til å kontinuere, jf. § 22 i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

KAP. 3 MASTEROPPGAVE

§ 11 Innledning
1. På 5. avdeling skal studentene levere et større skriftlig arbeide (masteroppgave).
2. Studentene kan velge å enten skrive en stor masteroppgave på 60 studiepoeng som skrives i løpet av to semester eller en liten masteroppgave på 30 studiepoeng som skrives i løpet av ett semester.
3. Studenter må ha bestått tredje avdeling for å få godkjent emne og kunne levere masteroppgave.
4. Det er obligatorisk å følge innføringskurset i skriving av masteroppgave, jf. § 17. Annen veiledning er frivillig jf. §§ 18-19.

§ 12 Læringsmål
Målsettingen med masteroppgaven er å gi studentene trening i bearbeidelse og fremstilling av større juridiske eller delvis juridiske problemstillinger, basert på en selvstendig analyse av tema og kildemateriale. Masteroppgaven skal i tillegg bidra til å gi studentene en faglig fordypning i et særskilt emne. Oppgaven utgjør sammen med valgfagene studentenes valgfrie fordypning.

§ 13 Oppgavens emne
1. Oppgavens emne skal være juridisk eller av delvis juridisk karakter, herunder regnes også perspektivfag som allmenn rettsteori, rettshistorie, rettssosiologi, rettsøkonomi og kriminologi. Oppgaven skal være egnet til å oppfylle målsettingen med studiet i henhold til studieplanen.
2. Studentene kan velge emne fra fakultetets temabank. Temabanken utarbeides av fakultetet og inneholder en oversikt over aktuelle temaer for både 30 og 60 studiepoeng masteroppgaver.
3. Emnet skal godkjennes innen 1. september for oppgaver som skrives i høstsemesteret, og innen 15. januar for oppgaver som skrives i vårsemesteret. Dette gjelder også studenter som ikke ønsker å motta veiledning. Utsettelse av søknadsfristen for godkjenning av tema og veileder kan innvilges dersom det foreligger særlige grunner. For å kunne skrive masteroppgave, må studenter ved Det juridiske fakultet ha bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap.
4. Godkjent tema gjelder kun for normert skriveperiode. Det må søkes om nytt tema dersom studenten ikke leverer innen fastsatt frist, jf. § 20 nr. 3 jf. § 21.

 

§ 14 Endring av oppgavetype eller emne                                                                                                    

1. Fakultetet kan godkjenne overgang fra 60 studiepoengs masteroppgave til 30 studiepoengs masteroppgave, og fra 30 studiepoengs masteroppgave til 60 studiepoengs masteroppgave.


2. Oppgaveskrivingen følger deretter reglene for skriving av den type masteroppgave som det er endret til.                                                                                                                     

3. Studenter som mottar veiledning kan bearbeide oppgavens emne i samråd med veileder. Fullstendige endringer av emne må godkjennes av fakultetet. For studenter som ikke mottar veiledning skal alle bearbeidinger eller endringer av emner godkjennes av fakultetet.


§ 15 Oppgavens innhold
Oppgaven skal være et selvstendig arbeid og innholdet skal være tilpasset de mål som er fastsatt for masteroppgaver, jf. § 12. Argumentasjonen i oppgaven skal være åpen og mest mulig fullstendig. Kildehenvisningene skal være presise og etterprøvbare. For oppgaver på 60 studiepoeng økes kravet til metode, fordypning og selvstendighet.

§ 16 Oppgavens omfang
1. En individuell masteroppgave på 30 studiepoeng skal ha et omfang på minimum 37 sider og maksimum 55 sider. Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra kravet om minimum sideantall. Det gis ikke dispensasjon fra maksimum sideantall.
2. En individuell masteroppgave på 60 studiepoeng skal ha et omfang på minimum 72 sider og maksimum 113 sider. Det gis ikke dispensasjon fra sideantallet.
3. Gruppeavhandlinger skal ha et slikt omfang at innsatsen til hver enkelt deltaker tilfredsstiller fastsatt minimum og maksimum for oppgavens omfang.
4. Oppgavens omfang skal være tilpasset det emnet som behandles. Dette er et av elementene ved bedømmelsen, jf. § 22.
5. Forside, forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg regnes ikke med i rammene ovenfor. Fotnoter og sluttnoter skal medregnes. 

 

§ 17 Obligatorisk innføringskurs
1. Det obligatoriske innføringskurset består av en innføring i skriving av større arbeider, og av en innføring i vitenskapelig tenkning.
2. Det fastsettes et eget pensum, som forutsettes lest før deltakelse på innføringskurset.
3. Studentene skal delta på innføringskurset det semesteret de starter å skrive masteroppgaven.

4. Deltakelse på innføringskurset er et vilkår for å levere masteroppgave til bedømmelse. Fritak fra deltakelse på innføringskurset kan bare gis i særlige tilfeller, og etter skriftlig søknad til fakultetet. Dersom en student ikke kan møte til det obligatoriske innføringskurset på grunn av sykdom, må legeattest leveres fakultetet senest to døgn etter avholdt undervisning. 

§ 18 Veiledning
1. Studenter skal som utgangspunkt selv finne tema og veileder, intern eller ekstern. Veilederen skal godkjennes av fakultetet.
2. Studentene kan søke veiledning og hjelp fra andre enn veileder. Imidlertid må ikke slik veiledning gå ut over kravet om at oppgaven skal være studentens eget arbeid, jf. §§ 12 og 15.

§ 19 Veiledning - omfang
1. For 30 studiepoeng individuell masteroppgave gis 19 timer veiledning.
2. For 60 studiepoeng individuell masteroppgave gis 34 timer individuell veiledning.
3. Ved gruppeoppgaver gjelder egne satser
4. Veiledningen omfatter tiden som brukes til gjennomlesning, utarbeiding av kommentarer, til personlige samtaler og til gruppesamtaler.
5. Studentene har bare krav på denne veiledningskvoten en gang i løpet av studiet.
6. Studenter som endrer oppgavens tema jf. § 14 nr. 3 gis ikke rett til utvidet veiledning.

§ 20 Innlevering
1. Bare oppgaver som er godkjent av fakultetet etter §§ 14 og 15 og som tilfredsstiller kravene til omfang etter § 16 kan leveres til bedømmelse.
2. Oppgaven skal leveres elektronisk i universitetets database MUNIN samt i den innleveringsportalen studentene på forhånd får beskjed om å benytte. Skrifttypen skal være Times New Roman, skriftstørrelsen 12 pkt., linjeavstand 1,5 og margene 2,5. Oppgaven blir ikke sendt til sensurering dersom den ikke overholder formkravene. Studenten vil da regnes som ikke møtt/ikke levert jf. Forskrift for eksamener ved UiT §16. Fakultetet besørger trykking og administrasjonen vil anonymisere eksemplarer som sendes til sensorene. 

3. Masteroppgave på 30 studiepoeng må være levert 3. mai i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret, eventuelt påfølgende virkedag.

4. Masteroppgave på 60 studiepoeng må være levert 3. mai i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret, eventuelt påfølgende virkedag.

5. En oppgave som leveres til bedømmelse, kan ikke trekkes tilbake. En oppgave som er levert til bedømmelse ved en annen utdanningsinstitusjon, kan ikke leveres til bedømmelse ved Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø.

§ 21 Utsatt prøve/utvidet eksamenstid
De alminnelige reglene om utsatt prøve og utvidet tid (§§ 17 og 21-23 i forskrift for eksamener ved universitetet i Tromsø) gjelder. For masteroppgaver kan det likevel i særlige tilfeller gis et rimelig antall dager ekstra skrivetid dersom kandidaten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie eller andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden. Søknad om utsatt tid må dokumenteres ved legeattest.

Forlenget skrivetid kan også gis i særlige tilfeller ved attestert langvarig sykdom og/eller andre særlige grunner av faglig, sosial eller personlig art. Søknaden må dokumenteres.


§ 22 Bedømmelse
1. Innleverte masteroppgaver bedømmes av to sensorer, hvorav minst en skal være ekstern. Kandidatens veileder skal ikke være sensor.
2. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, se § 36 i forskrift for eksamener, og utfyllende beskrivelser vedtatt av fakultetsstyret 11.06.03 (JF 41/03).
3. Ved bedømmelsen av masteroppgaven skal det legges vekt på i hvilken grad oppgaven oppfyller kravene og målene som fremgår av §§ 12 og 15. Manglende selvstendighet skal føre til trekk i karakter, selv om manglene ikke kan anses som fusk etter Uhl. § 4-7. I tillegg skal studentens evne til å formulere presise problemstillinger, studentens generelle fremstillingsevne og emnets vanskelighetsgrad vektlegges. Det samme gjelder oppgavens omfang i forhold til emnet som behandles.
4. Bedømmelsen skal normalt være ferdig senest seks uker etter innlevering av oppgaven. Sensorene kan konferere med veileder før sensurmøte. Ved behov kan de be veileder om en skriftlig redegjørelse for veiledningsprosessen. Dersom sensorene ikke blir enige om bedømmelsen, oppnevner fakultetet en tredje sensor, som skal være ekstern. Sensuren fremkommer ved felles enighet, eller ved at to av sensorenes standpunkt blir utslagsgivende. 
5. Sensorene skal utarbeide en kort skriftlig redegjørelse for bedømmelsen. Redegjørelsen skal sendes studenten. Studenter som har skrevet oppgave uten å ha mottatt veiledning ut over det obligatoriske innføringskurset, skal etter sensuren ha et møte med en av sensorene. Møtet kan skje via telefon. På møtet gis studenten begrunnelse, og sensor skal kontrollere at den oppgitte studenten har skrevet oppgaven.
6. Sensorene bes være spesielt oppmerksomme på henvisingene, og om disse er komplette eller om det ser ut til å mangle noen. Ved mistanke om fusk, skal dette meldes fakultetet.

§ 23 Fornyet sensur
1. Masteroppgaver som har vært underkastet sensur kan ikke innleveres til ny sensur i endret utforming, med mindre sensuren har gitt karakteren F (ikke bestått). Det samme gjelder de enkelte forfatteres individuelle deler av et gruppearbeid. Er gruppeoppgaven sensurert som et kollektivt arbeid, kan oppgaven i endret utforming bare innleveres til ny sensur for gruppa som helhet.
2. Ved ny innlevering gjelder tregangersregelen.

§ 24 Særregler
1. Fakultet kan gi utenlandske studenter og kandidater som i studieøyemed oppholder seg ved Det juridiske fakultet, adgang til å få bedømt en masteroppgave etter reglene i dette kapittel.
2. Fakultetet kan godkjenne at en masteroppgave blir levert på et annet språk enn norsk.

§ 25 Fullmakter
Studieutvalget treffer beslutninger som er tillagt fakultetet med mindre annet er bestemt.KAP. 4 FELLESBESTEMMELSER

§ 26 Taushetsplikt
Alt arbeid med oppgaver og sensur er underlagt taushetsplikt så langt ikke annet er fastsatt. Dette gjelder:

a)    Oppgaver, oppgaveforslag og drøftinger om oppgaver.

b)    Forfatter av praktiske oppgaveforslag m.m.

c)     Interne notat og karakterlister som gjelder for sensuren.§ 27 Dispensasjon
Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bestemmelsene i reglementet dersom det foreligger særlige grunner.
Ansvarlig for siden: Maren Charlotte Bø
Sist oppdatert: 10.01.2020 12:27