Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptakskrav

For å bli tatt opp til fakultetets ph.d.-program må søker ha en mastergrad med gode resultater i grunnlaget og ha et doktorgradsprosjekt som passer innenfor våre fagmiljø sine forskningsaktiviteter og - strategier.

 

Krav til utdanning i grunnlaget for opptak

Det stilles krav til mastergrad, enten integrert mastergrad på 300 studiepoeng, eller mastergrad på 120 studiepoeng som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng. Det forutsettes videre at den høyere utdanningen bygger på 10 årig grunnskole og 3-årig videregående opplæring.

 

Erfaringsbasert mastergrad

Erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng kan gi opptak til ph.d.-studiet. I slike tilfeller skal fakultetet på forhånd ha hentet inn en ekstern vurdering av om det selvstendige arbeidet i mastergraden har så høy kvalitet, faglig, metodisk og vitenskapsteoretisk, at det kan være grunnlag for opptak til ph.d.-studiet. Slik vurdering skal gjøres av minst en professor/førsteamanuensis fra et relevant fagområde ved et annet lærersted som selv gir doktorgradsutdanning innenfor det aktuelle fagområdet. Opptakskomiteen (dvs. ph.d.-utvalget) skal legge avgjørende vekt på den eksterne vurderingen.  

Erfaringsbaserte mastergrader på 90 studiepoeng utgjør ikke et grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet.

 

Karakterkrav

For å bli tatt opp stilles det krav om et karaktersnitt på B eller bedre på mastergraden (eller tilsvarende gode karakterer etter andre karaktersystem). Karaktersnittet gjelder også for integrert 5-årig masterprogram på 300 studiepoeng der alle emnene skal inngå i beregningen av snittkarakteren. For det tidligere norsk karaktersystemet med tall og desimaler, er opptakskravet 2,5 eller bedre.

 

Unntaksregler

Unntaksvis kan det tas opp ph.d.-studenter med karaktersnitt C på mastergraden (eller tilsvarende). da må det samtidig dokumenteres vitenskapelig arbeid utover mastergraden. Eksempler på hva som kan regnes som vitenskapelig arbeid, er publiserte referee-artikler, publiserbare faglige arbeider og faglige rapporter og utgreinger. (Blogger, kronikker, leserinnlegg og faglig formidlingsarbeid teller i denne sammenhengen ikke som vitenskapelig arbeid).

 

Unntaksvis kan søker som har en bachelorgrad på 180 studiepoeng og en utenlandsk mastergrad (75 eller 90 ECTS), få opptak etter individuell vurdering. Mastergraden må inneholde et større skriftlig arbeid tilsvarende 30 ECTS og ett av følgende tilleggskrav:

  • Ekstra emner på masternivå for å oppnå 120 studiepoeng på mastergradsnivå
  • Vitenskapelig arbeid som ut fra en skjønnsmessig vurdering kan sies å veie opp for mangler i formell utdanning (disse arbeidene kan ikke inngå i ph.d.-studiet)

 

Krav om engelsk språkkunnskaper

Søkere må dokumentere engelsk språkkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

 

Krav om finansiering

Et krav for å bli tatt opp er tilfredsstillende finansiering av studiet, som hovedregel lønn på nivå med lønns- og driftsmidler, infrastruktur og overhead som for ei stipendiatstilling. For deltidsstudenter er det ett vilkår at minst 50 % av arbeidstiden avsettes til doktorgradsarbeidet.

 

Faglig forankring i forskningsmiljø

Det er doktorgradsprosjektets faglige karakter (metode, perspektiv, teorier) som bestemmer hvilket fagmiljø ved HSL-fak, prosjektet hører til. Søker skal derfor ved opptak ha faglig tilknytning ved det instituttet/senteret som doktorgradsprosjektet faglig faller innenfor, uavhengig av om det er dette faget søkeren har mastergrad i. Det forutsettes imidlertid at søker kan vise til opplæring i teori og metode innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag fra mastergraden for kunne få opptak til ph.d.-programmet.

 

 
Ansvarlig for siden: Mayvi B. Johansen
Sist oppdatert: 19.08.2019 16:45