Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad om opptak til ph.d.-program ved HSL-fak

Krav til opptakssøknaden

Dersom du har søkt på stipendiatstilling ved fakultetet, skal du normalt ikke å søke om opptak til ph.d.-programmet på eget skjema. En søknad om doktorgradsstipend er samtidig en søknad om opptak til ph.d.-studier. Dette forutsetter at det i utlysningen for stipendiatstillingen kreves prosjektbeskrivelse som vedlegg til søknaden. For noen få stillinger bes det om motivasjonsnotat eller en prosjektskisse i stedet for en prosjektbeskrivelse.  Fakultetet kan da bare gjøre et betinget tilsetting i stillingen/opptak til ph.d.-programmet i påvente av innsending av en fullverdig prosjektbeskrivelse som kan godkjennes for opptak. Stipendiaten får en frist på 1 eller 2 måneder etter tilsetting, til å levere prosjektbeskrivelse.  

 

Søker skal:

  • dokumentere den utdanningen som ligger til grunn for opptaket
  • dokumentere nødvendige engelsk språkkunnskaper
  • dokumentere finansiering for å ta utdanningen
  • dokumentere tillatelse fra ekstern arbeidsgiver om at søker kan ha arbeidsplass i relevant fagmiljø ved HSL-fak i til sammen 12 måneder av opptaksperioden, og bekreftelse om å dekke kostnader for slik arbeidsplass
  • legge ved motivasjonsnotat der det fremgår hvorfor det søkes opptak til UiTs ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap
  • gi opplysninger dersom det tidligere er søkt opptak til andre ph.d.-program 
  • utarbeide prosjektbeskrivelse som omfatter:

- faglig utredning for prosjektet der det er gjort greie for tema, problemstillinger, forskningsspørsmål, valg av teori og metode

- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser

- plan for tilknytning til forskningsmiljø, forskningsgruppe og eventuelle opphold ved andre forskningsinstitusjoner

- plan for faglig formidling

- opplyse om eventuelle immaterielle rettslige restriksjoner for å verne andre sine rettigheter

- utgreiing  om eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan de kan avklare

- vurdering av potensialet for innovasjon og/eller ideer som kan kommersialiseres

Se øvrige krav til søknaden i ph.d.-forskriften, § 7. Søknaden og fakultetets utfylle regler til ph.d.-forskriften, pkt. 7.

 

Søknadsfrister (for eksterne søkere)

HSL-fak tar i mot søknader fra personer med ekstern finansiering, to ganger årlig til fristene 1. april og 1. oktober.

 

Søknad sendes til UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap, Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø. Etter avtale kan søknad i stedet sendes elektronisk på epost til en saksbehandler ved FUFHSL.

 
Ansvarlig for siden: Mayvi B. Johansen
Sist oppdatert: 22.10.2019 13:55