Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Midtveisevaluering for ph.d.-studenter ved Helsefak

Midtveisevaluering for ph.d.-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet

Vedtatt av programstyret for forskerutdanning ved Det heltevitenskapelige fakultet 13.12.2017

Generelt om midtveisevaluering

Midtveisevalueringen skal gi student og veileder en uavhengig vurdering om studenten har tilstrekkelig progresjon for å kunne gjennomføre ph.d. - utdanningen i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Studenten skal få konkret tilbakemelding på sitt arbeide så langt, samt få innspill til arbeidet videre. Midtveisevalueringen gir instituttet mulighet for å fange opp studenter som trenger strukturert oppfølging.  Det forventes at en slik evaluering vil gi bedre progresjon i prosjektet og øke sannsynlighet for at studenten gjennomfører studieløpet innen normert tid.

Midtveisevaluering for ph.d.- studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet er innført våren 2018 og gjelder for alle som er tatt opp på ph.d.- programmet fra og med 1.1.2018. Gjennomført midtveisevaluering er et arbeidskrav for å få disputere.

For studenter som er tatt opp før 1.1.2018 gjør veileder og student i samråd med instituttleder en vurdering om det er hensiktsmessig å gjennomføre midtveisevaluering. Evalueringen vil ikke være et krav for å få disputere for disse studentene. 

Tidspunkt for gjennomføring

Midtveisevalueringen skal gjennomføres 15-18 måneder ut i studieforløpet. Dersom studenten arbeider med doktorgraden på deltid, skal det justeres for dette når man bestemmer tidspunkt for midtveisevaluering. Tidspunkt kan også justeres dersom studenten har eller har hatt permisjon. Ut over dette er det ikke mulig å få utsatt midtveisevaluering.  

Studenten skal ha informasjon om dato og komitesammensetning minimum 2 måneder på forhånd.

Oppnevning av evalueringskomiteen

Hovedveileder har ansvaret for å foreslå en evalueringskomite bestående av to medlemmer. Komitemedlemmene bør være vitenskapelig ansatte ved UiT, og minst ett medlem må være det. Hvis det skal benyttes eksternt medlem må dette avklares med instituttet. Kostnader knyttet til eksterne medlemmer belastes instituttet. Videre må komitemedlemmene ha doktorgrad og kjenne til studentens fagfelt. De skal ikke være involverte i studentens prosjekt og må være habile.

Instituttleder oppnevner evalueringskomiteen. Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Studentens oppgaver før evalueringen

Tre uker før evalueringsseminaret skal studenten sende inn utfylt selvrapporteringsskjema, med vedlegg, til administrasjonen.

Selvrapporteringsskjema inneholder:

 • Studieprogresjon
 • Fremdrift opplæringsdel
 • Liste over publiserte og planlagte artikler
 • Liste over innhentede godkjenninger (dersom relevant)

Selvrapporteringsskjemaet sendes med følgende vedlegg:

 • Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet
 • Opprinnelig og eventuell revidert milepælsplan
 • Publiserte artikler og eventuelle manuskripter under utarbeidelse
 • Progresjonsrapport for ph.d-prosjektet frem til midtveisevalueringen (2-4 sider)
  • Det kan utarbeides instituttspesifikke krav til innholdet i progresjonsrapporten
  • Plan for resten av ph.d-prosjektet (1-2 sider)
  • Kopi av godkjenninger der dette er relevant

Komiteen mottar også oversikt over komiteens oppgaver og skjema for evalueringsrapport fra administrasjonen senest 2 uker før seminaret.  

Midtveisevalueringen - evalueringsseminaret

Deltagere på evalueringsseminaret er studenten, veiledere og evalueringskomiteen.  Seminaret kan unntaksvis gjennomføres som videokonferanse om dette ansees som hensiktsmessig.

Seminaret skal avholdes på engelsk eller et skandinavisk språk.

Seminaret starter med en samtale mellom student og komite (uten veiledere tilstede). Disse skal diskutere eventuelle problemer knyttet til prosjektet, veiledning, fagmiljø eller andre faktorer som berører ph.d.- prosjektets gjennomføring.

Så følger en samtale mellom veilederteam og komite (uten studenten tilstede). Disse skal diskutere fremtidige planer for studieforløpet, strukturen på veiledningen og eventuelle faktorer som berører ph.d.-prosjektets gjennomføring.

Deretter holder studenten en presentasjon på 20-30 minutter ut fra anbefalinger gjengitt nedenfor.

 • Oppsummering av eget prosjekt
 • Progresjon opplæringsdel
 • Vurdering av risikofaktorer i prosjektet
 • Videre arbeid med prosjektet og hvordan nå målene

Etter dette følger en felles diskusjon mellom student, veilederkomite og evalueringskomite.

Temaet for diskusjonen skal være følgende:

 • Progresjon i forhold til plan
 • Hypotese
 • Valgte metoder
 • Foreløpige resultater
 • Presentasjon av resultatene
 • Studentens faglige kompetanse
 • Sammenheng i arbeidet som er utført
 • Veiledningens omfang og struktur
 • Forslag til forbedringer/endringer i prosjektet
 • Temaer knyttet til samarbeidsforholdene med veileder(e)

Den totale rammen på evalueringsseminaret er 90 minutter.

Evalueringskomiteens oppgaver

Med utgangspunkt i innsendte dokumenter og evalueringsseminaret skal komiteen vurdere:

 • Om opplæringsdelen og progresjonen i prosjektet er i tråd med planen
 • Studentens kunnskap innen fagfeltet, spesifikt for prosjektet, og for fagfeltet generelt
 • Studentens kjennskap til forskningsmetoder, spesifikt for prosjektet, og for fagfeltet generelt
 • Om alle godkjenninger er innhentet (for prosjekter der dette er relevant)
 • Studentens faglige selvstendighet.
 • Studentens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Studentens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Forståelse for prioriteringer/justeringer som følge av forsinket progresjon

Etter diskusjonen skal komiteen fylle ut og signere en evalueringsprotokoll for midtveisevalueringen. Studentens presentasjon ved midtveisevalueringen skal bedømmes til tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.

Komiteen skal beskrive behov for oppfølging og gi råd for videre arbeid med ph.d.-prosjektet i protokollen. 

Protokollen sendes inn til administrasjonen etter seminarets slutt.

Oppfølging etter midtveisevaluering

Administrasjonen registrerer at midtveisevalueringen er gjennomført.

Instituttet skal gjennomgå alle rapporter fra midtveisevalueringer. Ansvaret for oppfølging av studenter legges til instituttet der studenten er tilknyttet.

Studenter som komiteen mener har behov for oppfølging skal ha et møte med institutt og veilederteam innen én måned etter midtveisevalueringsseminaret. Det skal utarbeides en skriftlig plan for videre progresjon med sikte på ferdigstillelse av avhandlinga. Ny status for prosjektets progresjon leveres skriftlig til instituttleder seks måneder etter evalueringsseminaret. Rapporten vurderes eventuelt i henhold til § 24 og 25 i ph.d.-forskriften.
Ansvarlig for siden: Kristin Lagesen
Sist oppdatert: 19.08.2019 10:17