Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Midtveisevaluering for ph.d.-studenter ved HSL-fak


Midtveis i ph.d.-studiet vil studenten få en vurdering av progresjonen i studiet sitt. Det skjer ved gjennomføring av en 'midtveisevaluering'.


Bakgrunn

HSL-faks felles rutine og veileder for midtveisevaluering

Formål
Når skal midtveisevalueringen gjennomføres?
Skriftlig underlag
Sammensetning av fagpanel
Gjennomføringen
Innhold i presentasjonen
Innhold i evalueringsrapporten
Oppfølging


Bakgrunn

Alle ph.d.-studenter som blir tatt opp på et ph.d.-program ved UiT fra og med 01.08.2018 skal gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av ph.d.-studiet. Instituttet/sentrene er ansvarlige for gjennomføringen av midtveisevaluering. Ordningen omfatter også opptatte studenter på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap som har ekstern arbeidsgiver.

 

I forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet § 22 står det følgende:

"For kvar ph.d.-student skal det gjennomførast ei midtvegsevaluering. Føremålet er at studenten skal få tilbakemelding om status for doktorgradsarbeidet og innspel til korleis kvaliteten kan betrast. Dersom det vert avdekka vesentlege svakheiter ved arbeidet, slik at det er fare for at utdanninga ikkje kan gjennomførast på normert tid, skal det setjast i verk tiltak for å korrigera situasjonen. Fakultetet bestemmer forma på midtvegsevalueringa".

 

Fakultetet har i sine utfyllende regler til ph.d.-forskriften, pkt. 22 Kvalitetssikring og rapportering, vedtatt følgende form på midtveisevaluering i fakultetsstyrets møte 26. oktober 2018 (sak FS 34-2018):

"HSL-fakultetet skal ha ei felles rutine for gjennomføring av midtvegsevaluering for kvar ph.d.-student. Arrangementet av midtvegsevalueringa skal organiserast av institutta/sentera. Midtvegsevaluering er obligatorisk arbeidskrav for alle studentar med opptak til ph.d.-programmet frå og med hausten 2018 og må vere godkjend før studenten kan framstille seg for prøven (prøveforelesing og disputas).

Midtvegsevalueringa skal gjennomførast i studentens 3.-4. eller 4.-5. semester (avhengig av om han/ho er tatt opp til 3-årig eller 4-årig opptaksavtale). Midtvegsevalueringa skal vere ein obligatorisk milepæl i studieløpet, og tidspunktet skal ikkje i vesentlig grad tilpassast studentens progresjon med mindre spesielle forhold (sjukdom, permisjonar) tilseier utsetjing.

Ho skal både ta for seg framdrifta i ph.d.-studiet med tanke på gjennomføring av studiet på normert tid, og gi studenten (og rettleiarar) konstruktiv fagleg tilbakemelding på innlevert materiale som studenten kan ta med seg i det vidare doktorgradsarbeidet.

Komiteens skal bestå av minst to medlemmar. Minst ein medlem bør vere utan tilknyting til studentens institutt/senter eller nærmaste fagmiljø.

Konklusjon om forseinka progresjon i studiet etter midtvegsevalueringa, kan medføre heving av doktorgradsavtalen jamfør kap. VII i forskrift for ph.d.-graden ved UiT Noregs arktiske universitet."

Bestemmelser om evaluering for tidligere kull opptatte ph.d.-studenter

Det gjelder andre bestemmelser for ph.d.-studenter tatt opp til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap før 1. august 2018:

"Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning skal ha instituttbaserte ordningar der det skal gjennomførast minst ei undervegsevaluering (obligatorisk). Denne bør fortrinnsvis gjennomførast som ei midtvegsevaluering. Det er valfritt for institutta om dei i tillegg vil ha fleire tilbod, til dømes med ei sluttevaluering."

Tidspunktet for når underveisevaluering skal skje i studentens utdanningsløp er ikke spesifisert i de gamle bestemmelsene, og det er instituttenes egne rutiner som gjelder for studenter tatt opp til kull våren 2018 og tidligere semestre. Dette er ikke til hinder for at instituttene/sentrene kan velge å benytte fakultetets felles rutine for gjennomføring av midtveisevaluering også for tidligerekull opptatte ph.d.-studenter.  

HSL-faks felles rutine og veileder for midtveisevaluering

Formål

Formålet med midtveisevalueringen er at ph.d.-studenten skal få vurdert hvordan framdriften i studiet, både når det gjelder opplæringsdelen og ph.d.-prosjektet, ligger an med hensyn til fullføring som planlagt/innen normert tid. Ordningen har som mål å hjelpe ph.d.-studenten ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stopper opp eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten på arbeidet. Gjennom evalueringen skal studenten (og veielder) også få konstruktiv faglig tilbakemelding som studenten kan ta med seg i det videre arbeidet.

Midtveisevalueringen skal være en sentral og obligatorisk del av instituttets/senterets oppfølging av studenten, i tillegg til ordinær veiledning, årlig fremdriftsrapportering og forsker-/medarbeidersamtaler. 

 

Når skal midtveisevalueringen gjennomføres?

Instituttet/sentret er ansvarlige for gjennomføringen av midtveisevaluering for studenter tilknyttet enheten. Ansvaret omfatter også ph.d.-studenter med ekstern arbeidsgiver som har forankring ved enhetens fagmiljø.

Midtveisevalueringen skal gjennomføres i studentens 3.-4. semester eller 4.-5. semester (avhengig av om studenten er tatt opp til 3-årig eller 4-årig avtale).

Tidspunktet for evalueringen avtales som del av studentens individuelle utdanningsplan ved oppstart av studiet og nedfelles i ph.d.-avtalen. Fakultetet vil i begynnelsen av hvert semester sende ut oversikter over studenter som ut fra planen skal gjennomføre midtveisevaluering til instituttene/sentrene.

Skriftlig underlag

Det anbefales at studenten sender inn skriftlig materiale før evalueringen, f.eks. én måned (fire uker) i forkant. Dette avtaler studenten med veileder. Skriftlig underlag kan f.eks. være:

  • tekstutkast (kapiteler, artikler, kappe, ol.) – bør begrenses oppad (f.eks. til 20 000 ord (40-50 sider),
  • innholdsfortegnelsen
  • kopi av opprinnelige ph.d.-avtale som inneholder gjennomføringsplan for studiet
  • annet materiale

Sammensetning av fagpanel

For å vurdere ph.d.-studentens arbeid nedsetter institutt/senteret et panel som skal bestå av veileder(e) og en kommentator utpekt i samråd med ph.d.-studenten. Minst et av medlemmene i panelet bør være uten tilknytning til studentens institutt/senter eller nærmeste fagmiljø.  Fagpersoner som deltar i panelet for midtveisevalueringen regnes ikke som inhabile til senere å stille som medlem av bedømmelseskomiteen som skal vurdere kandidatens avhandling for ph.d.-graden, men det bør utvises skjønn og varsomhet i valg av medlem.

 

Gjennomføringen

Det er instituttet/senteret som har ansvaret for gjennomføringen av midtveisevalueringen. Den kan f.eks. arrangeres som et to-delt seminar hvor første del er en presentasjon av prosjektet, mens andre delen settes av til kommentarer og diskusjon. Hele eller deler av midtveisevalueringen kan være åpen eller lukket for andre ph.d.-studenter og fagmiljøet. Det er viktig å avtale åpent/lukket arrangement med studenten i god tid på forhånd. 

Anbefalt tidsramme for midtveisevalueringen er 3 timer /halv arbeidsdag.

Resultatene fra studentens presentasjon, det innsendte materialet og/eller den muntlige oppsummeringen, rapporteres av panelet i et midtveisevalueringsskjema.

 

Innhold i presentasjonen

Presentasjonen skal være en orientering om faglig status i forskningsprosjektet, samt andre forhold som er av betydning for å kunne gjennomføre studiet. Dette kan for eksempel være:

  • presentere prosjektets hovedpunkter (i form av en foreløpig innholdsfortegnelse og en orientering om hvor langt man er kommet i arbeidet).
  • prosjektstatus og videre planer for prosjektet, data, metode, analyser, publikasjoner, utenlandsopphold mm.
  • kommentere fremdrift og tidsplan i forhold til opptaksdato og tidsperiode for stipendiatstilling

Innhold i evalueringsrapporten

Resultatene fra evalueringen skal rapporteres i eget skjema. Det ekstere medlemmet i panelet (det vil si det medlemmet uten tilknytning til studentens institutt/senter eller nærmeste fagmiljø), skal føre rapporten her blant annet uttale seg om studentens progresjon og muligheter for ferdigstilling av avhandlingen innen normert tid/innen finansieringsperioden utløper (se note 1 under).

I rapporten skal det konkluderes med ett av følgende:

 

1) studentens framdrift er god og går etter planen. Prosjektet (og opplæringsdelen) er gjennomførbart innenfor gjenstående opptaksperiode med finansiering

 

2) studenten må justere ph.d.-prosjektet og/eller planen for opplæringsdelen, men har mulighet for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor gjenstående periode med finansiering

 

3) studenten er forsinket i arbeidet med ph.d.-prosjektet (og opplæringsdelen). Det er ikke sannsynlig at studenten vil kunne gjennomføre studiet innenfor gjenstående periode med finansiering.  

 

Oppfølging

Evalueringsrapporten oversendes institutt/senter som videreformidler dette til student, veiledere og fakultet. 

Dersom evalueringspanelet konkluderer med at det er behov for justeringer skal instituttet/senteret iverksette de tiltak det mener er hensiktsmessig (pkt. 2), og involvere fakultetet ved mangelfull progresjon (ved konklusjon jamfør pkt. 3) for videre oppfølging. 

Ved behov skal studenten og veileder i etterkant av evalueringa, utarbeide en justert framdriftsplan for gjenstående arbeid og levere dette til fakultetet (ved konklusjon pkt. 2).

Noter:

1) For stipendiater på 4-årige opptaksavtaler med 75 % tid avsatt til ph.d.-studier og 25 % tid til pliktarbeid, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av progresjonen i studiene i forhold til et eventuelt større eller mindre omfang på utført plikarbeid i perioden fra oppstart av studiene og frem til tildspunktet for midtveisevalueringen.
Ansvarlig for siden: Mayvi B. Johansen
Sist oppdatert: 12.03.2019 14:11